leftcenterrightdel
 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam làm việc với Đảng bộ xã Tam Thái

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tam Thái cho biết, trong 5 năm (2015-2020), Đảng bộ xã đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020). Trong đó, Đảng bộ địa phương đã chú trọng thực hiện mục tiêu Chương trình quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) bằng việc xây dựng và ban hành Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 25/4/2016 về lãnh đạo thực hiện và duy trì, nâng cao chất lượng các mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; tiếp tục huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, thực hiện Chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững; tổ chức quy hoạch, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên, kiểm soát các hoạt động khai thác tài nguyên trên địa bàn; tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học- công nghệ, quản lý phát triển xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; chủ động thực hiện các nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung xây dựng hệ thống chính quyền, công tác xây dựng Đảng có nhiều kết quả tích cực, hiệu quả….

Với nhiều chủ trương, giải pháp được triển khai phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể, đến nay cơ cấu kinh tế của Tam Thái có nhiều chuyển biến quan trọng. Trong đó Nông nghiệp đạt 16,2%, công nghiệp- xây dựng đạt 47,7%, thương mại- dịch vụ đạt 30,6%. Những kết quả này đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra.

Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhiều chỉ tiêu về xã hội như: có 92% gia đình văn hoá, 6/6 thôn đạt thôn văn hoá, xã đạt chuẩn xã văn hoá nông thôn mới; hộ nghèo giảm còn 30 hộ, chiếm 1,34% số hộ toàn xã, hộ cận nghèo còn 20 hộ, chiếm 0,89%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ đề ra.

Riêng trên lĩnh vực thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, xã đã huy động được 12.731 triệu đồng tù các nguồn lực của xã hội cho thực hiện mục tiêu này. Từ các nguồn lực đóng góp đó, xã đã chỉ đạo xây dựng Khu dân cư Hoà Bình đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; các khu dân cư còn lại đều đạt từ nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Gắn với mục tiêu này, Đảng uỷ Tam Thái cũng dành nhiều nguồn lực đầu tư cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo bền vững. Đến nay số hộ nghèo trên địa bàn liên tục giảm qua các năm, từ 54 hộ (2,56%) năm 2015, giảm xuống còn 30 hộ (chiếm 1,34% số hộ toàn xã).

Xã cũng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13-NQ/HĐND tỉnh về chính sách thoát nghèo bền vững từ 2017-2019 và có 25 hộ nghèo, hộ cận nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo.

Trong khi đó, công tác bảo vệ môi trường luôn được địa phương chú ý. Mỗi ngày các tổ thu gom rác thải được triển khai thu gom trong dân về 4 điểm tập kết rác trên địa bàn, sau đó được trung chuyển đến các bãi rác để xử lý. Nhờ đó, hiện toàn xã đã có 97% số hộ tham gia mô hình “thu gom rác thải’ theo quy định cua địa phương, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Ngoài các mặt công tác trên, đến nay Tam Thái đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/HU của Huyện uỷ Phú Ninh về phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo, khuyến khích, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2017-2020; cơ sở vật chất trường lớp từng bước được đầu tư hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục được kiện toàn, củng cố, đáp ứng nhu cầu dạy và học tại địa phương.

Công tác quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được lãnh đạo hiệu, triển khai hiệu quả. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua xã chưa phát hiện cán bộ có hành vi tham nhũng, lãng phí; việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc….

Trên lĩnh vực xây dựng chính quyền, nhiệm kỳ qua Tam Thái đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND và đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính như triển khai thực hiện nhận và trả kết quả phàn mềm dịch vụ công trực tuyến.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tam Thái luôn quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với thường xuyên đổi mới, củng cố đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn. Đồng thời, xã cũng quán triệt thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng Đảng; tổ chức giải quyết kịp thời, hiêụ quả nhiều vấn đề bức xúc trong cán bộ và nhân dân, qua đó góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Nhằm đảm bảo và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, một trong những nhiệm vụ hiệu quả mà Tam Thái gặt hái được trong nhiệm kỳ qua là đã triển khai được 83,3% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên; 90% chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể là  đảng viên; 100% tổ đoàn kết có 3 đảng viên trở lên, 15/45 tổ trưởng tổ đoàn kết là đảng viên…

Cùng với đó, ngay từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tam Thái đã bắt tay vào củng cố, kiện toàn đội ngũ, tổ chức và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, làm việc của Đảng bộ cũng như cả hệ thống chính trị trên địa bàn; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường gắn với kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xử lý các cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ xã tiến hành 109 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc và đội ngũ đảng viên; đã xử lý kỷ luật 8 đảng viên và đề nghị cấp trên xoá tên 13 đảng viên. Công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể triển khai đều khắp, đồng đều trên khắp các địa bàn dân cư.

Theo đồng chí Lê Hồng Quân, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Thái, bên cạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ địa phương cũng đã nghiêm túc rút ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó nổi bật là các hạn chế như: việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới thiếu bền vững; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy, giữ vững phong trào và trách nhiệm của người dân đối với công tác này chưa cao; trên mặt trận phát triển kinh tế, việc duy trì tốc độ tăng trưởng tuy đạt nhưng giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích còn thấp; chất lượng quy hoạch, công tác triển khai quy hoạch chưa được thực hiện tốt….

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính quyền của một số hội, đoàn thể chất lượng chưa cao; số lượng hội viên tham gia hội họp chưa đạt. Công tác chính trị, tư tưởng tuy đươc tập trung nhưng vẫn còn tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt phải bị đề nghị xoá tên vẫn còn diễn ra. Việc thực hiện Nghị quyết 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Bộ Chính trị chưa đi vào chiều sâu; mô hình cơ quan, đơn vị, trường học giúp hộ nghèo, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu còn hạn chế. Công tác quản lý, phân công đảng viên ở một số chi bộ chưa phù hợp; công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trên cơ sở phấn tích, rút ra những mặt được, chưa được và hạn chế, yếm kém, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Tam Thái tếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và vai trò chủ thể của nhân dân để xây dựng, phát triển địa phương ngày càng ổn định, bền vững.

leftcenterrightdel
 Trị sở làm việc của Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN xã Tam Thái.

Để thực hiện mục tiêu trên, theo Bí thư Đảng uỷ xã Lê Hồng Quân, Tam Thái sẽ thực hiện quyết liệt 3 chương trình trọng tâm như: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựn, nâng cao chất lượng, tính bền vững các tiêu chí xã, khu dân cư kiểu mẫu; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp- thương mại và dịch vụ; tập trung phát triển hạ tầng chợ Khu phố chợ Chợ Lò; chú trọng phát triển kinh tế gắn với nâng cao thu nhập của người dân và đảm bảo an sinh xã hội./.

Bài, ảnh: Đình Tăng