leftcenterrightdel
Đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình chủ trì
giao ban công tác báo chí quý II/2021. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình)  

Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng tám” làm tài liệu tuyên truyền, đấu tranh chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam với tư cách là một hình thái công tác tư tưởng của Đảng. Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, cùng với vị trí, vai trò và sức mạnh của công tác tuyên truyền trong suốt quá trình tiến hành cách mạng Việt Nam, đến năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

91 năm qua, “kể từ ngày 1/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng”[1]. Với vai trò là một trong những bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, 91 năm qua, qua tất cả các thời kỳ cách mạng, càng gian khổ, khó khăn, đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng từ Trung ương xuống địa phương càng được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sỹ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng.

Ngành Tuyên giáo tỉnh Hoà Bình được hình thành trong thời gian kháng chiến chống thực dân Pháp, với tên gọi ban đầu là Ban Tuyên huấn do Tỉnh uỷ Hoà Bình quyết định thành lập vào tháng 1/1948. Trong giai đoạn 1948-1954, ngành tuyên huấn tỉnh Hoà Bình đã phục vụ đắc lực công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động tuyên truyền, huấn luyện cán bộ thời kỳ này đã góp phần đập tan âm mưu lập “xứ mường tự trị” của thực dân Pháp, xây dựng tỉnh Hoà Bình thành hậu phương vững mạnh. Giai đoạn 1954-1975, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo tỉnh Hoà Bình đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ, cứu nước, công tác tuyên giáo đã tham mưu giúp cấp uỷ huy động lực lượng làm công tác tuyên giáo phục vụ tốt các đợt nghiên cứu, học tập trong Đảng và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đường lối cách mạng ở miền Nam, con đường đấu tranh thống nhất đất nước; qua các tài liệu tuyên truyền, là nội san “Học tập”, tờ báo “Toàn thắng”, tờ Tin Hoà Bình – những tài liệu tuyên truyền sắc bén của ngành Tuyên giáo tỉnh Hoà Bình đã cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc hiểu rõ hơn đường lối, chủ trương của Đảng cũng như vai trò và sức mạnh của quần chúng, quyết tâm đẩy mạnh sản xuất, thực hiện thắng lợi Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất…“Lực lượng làm công tác tuyên giáo đã xác định rõ hơn vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình đối với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đối với sự nghiệp cách mạng, đó là bước đột phá của công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh” [2].

Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo của Đảng tập trung cùng cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, kiến thiết dựng xây và bảo vệ đất nước. Công tác tuyên giáo ở Hoà Bình đã góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng tỉnh Hà Sơn Bình vững mạnh (1976-1991); nổi bật là công tác tuyên truyền di chuyển 2.206 hộ dân, giải phóng lòng hồ sông Đà xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình. Ban Tuyên huấn các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Kỳ Sơn, Tân Lạc, thị xã Hoà Bình đã cử cán bộ có kinh nghiệm, năng lực bám địa bàn để tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc hy sinh lợi ích riêng, “tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”.

Từ năm 1991 đến nay, cùng với những thành tựu tự hào đã đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh Hoà Bình, ngành tuyên giáo Hoà Bình đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, chủ động tham mưu có hiệu quả nhiều vấn đề mới, quan trọng trên lĩnh vực tuyên giáo của Đảng, được Tỉnh uỷ, cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt trong thời gian gần đây “ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tập trung vào các vấn đề lớn, đột phá mang tính chiến lược. Công tác sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện đúng quy định; nắm bắt và điều tra dư luận xã hội được quan tâm. Công tác văn hoá-văn nghệ, báo chí, khoa giáo, nghiên cứu lịch sử Đảng được tăng cường. Làm tốt công tác cung cấp thông tin thời sự, chính sách và tăng cường đối thoại, hướng mạnh về cơ sở; chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Từng bước đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân”[3].

91 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, ngành Tuyên giáo đã làm tốt vai trò, trách nhiệm tham mưu cho các cấp uỷ; xứng đáng là lực lượng tin cậy, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng. Đất nước bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng, xuất hiện nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần được nghiên cứu, xử lý, giải quyết kịp thời; “bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn”[4]; cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta còn cam go, phức tạp; sự chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch ngày càng gia tăng với âm mưu, thủ đoạn và phương thức ngày càng xảo quyệt, tinh vi; những vấn đề về an ninh phi truyền thống, đại dịch COVID-19 đang thách thức nền kinh tế của đất nước;… Những khó khăn chung đó sẽ tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế-xã hội ở các địa phương, trong đó có tỉnh Hoà Bình.

Trong những năm gần đây “kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, quy mô nhỏ; kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược còn hạn chế; công tác quy hoạch chưa đồng bộ. Khu vực dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Việc rà soát, ban hành cơ chế, chính sách có mặt chưa toàn diện; công tác cải cách hành chính còn hạn chế; môi trường đầu tư kinh doanh chậm được cải thiện; năng lực cạnh tranh còn thấp”[5]. Đối diện các thách thức, khó khăn đó đòi hỏi ngành Tuyên giáo tỉnh Hoà Bình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, chủ động, tích cực tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ các giải pháp về công tác tuyên giáo; làm cho công tác tuyên giáo bám chắc với yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, phối hợp tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; lan toả những gương điển hình tiên tiến và bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào khát vọng phát triển đất nước do Đảng lãnh đạo. Để hiện thực hoá mục tiêu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo không ngừng tu dưỡng rèn luyện, cống hiến, luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang và sứ mệnh cao cả của ngành là “đi trước, mở đường”.

-----------

[1] Báo điện tử baochinhphu.vn, ngày 1/8/2020, Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
[2] Lịch sử ngành Tuyên giáo tỉnh Hoà Bình (1948-2018), Hoà Bình 2018, tr.72
[3] Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Hoà Bình, 2021, tr.26, tr.27
[4] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII,  Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.57, tr.58
[5] Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khoá XVI trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quách Thế Ngọc
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hòa Bình