Ảnh minh họa (Ảnh: MP)

Thực hiện văn bản số 7230/UBND-VX1 ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, UBND huyện Tam Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.

UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, khuyến khích người thụ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với mục tiêu đến năm 2020 đạt 20%, năm 2021 đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội,…Sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, khuyến khích phát triển người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt./.

BT