Tăng cường đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của báo chí. Ảnh minh họa: congluan.vn 

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam có những diễn biến phức tạp với cấp độ ngày càng quyết liệt. Các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng đang đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường các hoạt động lợi dụng đường lối đối ngoại mở cửa của Đảng, Nhà nước ta để tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp, nhằm phá hoại ta từ bên trong. Chúng thường dùng luận điệu “phản biện xã hội”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, xây dựng “xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ,… để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng, thái độ thù địch.

 

Môi trường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung là sử dụng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội facebook để chống phá Đảng, Nhà nước ta, thông qua đó tổ chức tuyên truyền, xuyên tạc, truyền tải thông tin xấu, độc nhằm phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá tư tưởng văn hóa ngoại lai, lối sống thực dụng...; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; gây nhiễu loạn thông tin, làm lai lệch về chính trị xã hội; làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp;… Qua đó, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kích động xã hội từ bỏ Đảng Cộng sản, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thúc đẩy lối sống thực dụng, tư tưởng văn hóa ngoại lai vào đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân (nhất là thế hệ trẻ) làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, đạo đức xã hội…

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, trước hết cần chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá của các đối tượng để kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội. Công tác nắm tình hình cần tập trung vào những vấn đề cụ thể như: Phát hiện các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội; phát hiện những bất cập, hạn chế của các biện pháp, công tác nghiệp vụ đã và đang được triển khai…

 

Để có hiệu quả, đòi hỏi báo chí cần sử dụng tổng hợp các lực lượng, phương tiện, biện pháp; thường xuyên rà quét, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung phức tạp, các đối tượng viết bài trên những trang mạng này; khai thác thông tin trên các trang mạng để xác định được đối tượng sở hữu, quản lý, bài viết và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

 

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các trang mạng xã hội một cách có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu độc trên không gian mạng. 

 

Thứ ba, nâng cao trách nhiệm chính trị, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo. Mọi trách nhiệm trên các phương diện này chỉ có thể được thực hiện khi báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, mang hơi thở chân thực của cuộc sống. Qua đó, thu hút được đông đảo người đọc, người nghe, người xem quan tâm. Xây dựng cơ chế, hình thức và nội dung phát ngôn của cơ quan chịu trách nhiệm trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.

 

Thứ tư, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân; nhất là nững địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo nhạy cảm để phát hiện, phân tích, đánh giá dự báo đúng, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chuyên trách báo chí cách mạng để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, nâng cao hiệu quả thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Trong thời gian tới, nhất là ngay sau khi quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (khóa XII) về đổi mới toàn diện công tác cán bộ và các luật: An ninh mạng, Phòng chống tham nhũng, Giáo dục,…Cuộc đấu tranh tư tưởng-lý luận chắc chắn diễn ra ngày càng quyết liệt. Để giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải tiến hành hàng loạt các giải pháp trên mặt trận tư tưởng- lý luận; trên lĩnh vực kinh tế-xã hội; quốc phòng-an ninh và đối ngoại... Trong đó, cần tăng cường đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc đường lối, chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Đây là một nhiệm vụ quan trọng của báo chí cách mạng Việt Nam hiện nay./. 


Đại tá, PGS.TSKHQS Trần Nam Chuân