Quyết định này căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

VA