Ngày 07/9/2021, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký các Nghị quyết đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV các tỉnh Vĩnh Long, Thanh Hóa, Nghệ An và Thành phố Hà Nội.

Nghị quyết số 293/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: TG) 

Cụ thể, tại Nghị quyết số 293/NQ-UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Trịnh Minh Bình, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, đại biểu Quốc hội khoá XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết 294/NQ-UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XIV, đại biểu Quốc hội khoá XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Trần Nhật Minh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khoá XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nghị quyết 298/NQ-UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Thịnh, Phó Viện tưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội, đại biểu Quốc hội khoá XV làm đại biểu Quốc hội chuyên trách khoá XV tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Tú Giang