leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; các báo cáo công việc quan trọng của Bộ Chính trị; tình hình phòng, chống dịch COVID-19; xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác…

Sau hội nghị, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu nêu cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì; tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động, vận dụng sáng tạo vào lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh