leftcenterrightdel
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Hoàn thành 17/17 chỉ tiêu và vượt mức

Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 16,75%, vượt 0,75%; cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Đáng quan tâm là môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, huyện đã thu hút 106 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 32,5 nghìn tỷ đồng, đến nay cơ bản các doanh nghiệp đã đầu tư toàn bộ diện tích 4 cụm công nghiệp. 

Quy mô sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế tăng nhanh, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực tập trung, xuất hiện nhiều mô hình gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. Hằng năm, thu ngân sách vượt kế hoạch, tổng thu trong 5 năm hơn 1,7 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 3 lần nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, Huyện ủy Lục Nam đã chỉ đạo huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn NTM, vượt 4 đơn vị so với chỉ tiêu đề ra; 8 thôn đạt NTM kiểu mẫu; 1 xã NTM nâng cao. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, trong đó đã hoàn thiện các tiêu chí để thị trấn Đồi Ngô đạt đô thị loại IV, xã Phương Sơn là đô thị loại V.  Cùng với đó, huyện đã triển khai xây dựng 967 công trình; cải tạo, nâng cấp, làm mới gần 700 km đường huyện, xã, trục thôn và liên thôn; cứng hóa kênh, mương. Các công trình sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nhất là người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số của huyện.

Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có những chuyển biến tích cực. Các trường học sắp xếp hợp lý, xây dựng chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới; Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn nâng cao. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tỷ lệ toàn dân tham gia BHYT đạt 99,7% và tất cả các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời; Nhiệm kỳ qua, hơn 19 nghìn lao động được tạo việc làm mới. 

Người nghèo được hỗ trợ, cải thiện điều kiện sống, tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,87%, vượt chỉ tiêu đại hội. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững, tạo sự ổn định cho phát triển KT-XH địa phương. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Năm 2019, huyện Lục Nam đứng thứ Nhất tỉnh về xếp loại chỉ số hài lòng của doanh nghiệp đối với chính quyền cấp huyện.

Đổi mới công tác xây dựng Đảng

Để có những kết quả nổi bật như trên, nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Lục Nam đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đề cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. 

Công tác củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức Đảng được cấp ủy từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo; rà soát, sắp xếp từ 65 tổ chức cơ sở đảng xuống còn 50 đơn vị; việc thực hiện các nguyên tắc trong Đảng được tăng cường, đề cao tính dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tập trung bồi dưỡng tạo nguồn, phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên mới. Bình quân mỗi năm, Đảng bộ kết nạp 231 đảng viên, vượt chỉ tiêu đại hội; tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên chiếm 75,44%. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, minh bạch, đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát đã chủ động bám sát thực tiễn và yêu cầu trong xây dựng Đảng. Chú trọng kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh. Công tác dân vận và dân vận chính quyền tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 110-NQ/TU của Tỉnh ủy gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, dân chủ được mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy những thành tựu đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chinh quyền và nhân dân huyện Lục Nam tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm nỗ lực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025; từ đó xây dựng quê hương Lục Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, trở thành huyện phát triển khá của tỉnh, đạt huyện Nông thôn mới và từng bước phát triển lên một tầm cao mới, vững tin trên con đường hội nhập kinh tế./.

NM