Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội tại Bình Định

Thứ sáu, 17/11/2023 18:57
(ĐCSVN) – Sau gần 10 năm đi vào cuộc sống, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một quyết sách đúng đắn, trực tiếp giải quyết những vấn đề nội tại trong triển khai tín dụng chính sách xã hội, tạo bước đột phá trong việc kết nối sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong thực hiện giảm nghèo bền vững.

Tại Bình Định, nhằm quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung Chỉ thị 40-CT/TW, từ năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 55-CT/TU ngày 09/3/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Năm 2021, thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/06/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn số 127-CV/TU với nhiều yêu cầu nhằm đảm bảo tính hiệu quả, sâu rộng của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định

làm việc tại NHCSXH tỉnh. 

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền quán triệt sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và các văn bản của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Cần xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đã chỉ đạo việc huy động và tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến ngày 30/9/2023, tổng nguồn vốn huy động đạt 6.144 tỷ đồng, tăng 3.870 tỷ đồng so với năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11%. Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ năm 2014 đến nay, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các đoàn thể, địa phương, Ban Quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức tuyên truyền, thực hiện cho vay hơn 356 nghìn lượt hộ với số tiền 13.434 tỷ đồng.

Bên cạnh đó các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho NHCSXH tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác từ NHCSXH; phối hợp công tác bình xét cho vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả; công tác tư vấn, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu được triển khai hiệu quả... đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời đúng đối tượng. Ưu tiên nguồn vốn cho vay để thực hiện các chương trình, dự án tín dụng chính sách xã hội bảo đảm hoạt động ổn định, bền vững. Tính đến ngày 30/9/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 6.135 tỷ đồng, tăng 3.865 tỷ đồng so với năm 2014, với gần 103 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân một hộ dư nợ đạt 59,7 triệu đồng, tăng 35 triệu đồng so với năm 2014; người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ tín dụng chính sách phục vụ đời sống, sinh hoạt đạt 1.642 tỷ đồng, chiếm 26,8%.

 Người dân đến làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch NHCSXH tại thị xã Hoài Nhơn.

Song song đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo; phát huy vai trò giám sát xã hội trong quá trình thực hiện chính sách; trực tiếp tham gia cùng hội viên, đoàn viên trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện cho các đối tượng được vay vốn kịp thời, đúng đối tượng. Hiện toàn tỉnh có 575 cán bộ tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhận ủy thác, luôn đồng hành với các đối tượng tham gia vay vốn, giúp các hộ vay tiếp cận với vốn tín dụng chính sách kịp thời, có hiệu quả. Tính đến ngày 30/9/2023, có 4 tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với NHCSXH tỉnh tham gia quản lý 6.102 tỷ đồng, chiếm 99,5% trên tổng dư nợ, tăng 3.838 tỷ đồng so với năm 2014, với 2.369 Tổ tiết kiệm và vay vốn, 102.276 hộ vay vốn đang còn dư nợ; chất lượng tín dụng do các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác được nâng lên, nợ quá hạn đến nay là 2.811 triệu đồng, tỷ lệ 0,05%, giảm 5.646 triệu đồng so với năm 2014. Kết quả hoạt động tín dụng chính sách đã giúp cho gần 356 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh (trong đó có 26 nghìn hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số); giải quyết cho gần 67 nghìn lao động có việc làm ổn định; xây dựng hơn 169 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến đúng đối tượng thụ hưởng, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng; chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động không ngừng được nâng cao.

Cán bộ NHCSXH tỉnh tại 1 buổi sinh hoạt tổ làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh. 

Có thể thấy tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của tỉnh, góp phần tích cực làm giảm số xã thuộc vùng khó khăn từ 58 xã cuối năm 2015, đến nay xuống còn 22 xã; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 13,35% vào đầu năm 2016 xuống còn 3,13% vào cuối năm 2021; hộ cận nghèo từ 6,81% vào đầu năm 2016 xuống còn 4,28% vào cuối năm 2021. Riêng các huyện nghèo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 62,54% vào đầu năm 2016 xuống còn 23,51% vào cuối năm 2021; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,78% vào cuối năm 2021 xuống còn 4,50% vào cuối năm 2022; hộ cận nghèo từ 5,56% vào cuối năm 2021 xuống còn 4,54% vào cuối năm 2022. Riêng các huyện nghèo An Lão giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 29,8% vào cuối năm 2021 xuống còn 13,67% vào cuối năm 2022; đồng thời, thông qua hiệu quả tín dụng chính sách tại các xã xây dựng nông thôn mới, đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn tại 05 đơn vị cấp huyên; tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 85 xã, đạt tỷ lệ 78% và có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong giai đoạn 2014 đến nay, doanh số cho vay hộ dân tộc thiểu số đạt 851 tỷ đồng với hơn 25 nghìn lượt khách hàng được vay vốn; tổng dư nợ đạt 438 tỷ đồng, với hơn 8 nghìn khách hàng còn dư nợ, chiếm 75% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Vốn tín dụng ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục các làng nghề truyền thống, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới,… góp phần giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vốn tín dụng chính sách đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào từ mặc cảm, tự ti, nay mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, mở rộng kinh doanh dịch vụ, xuất khẩu lao động, ... và làm ăn có hiệu quả, có ý chí vươn lên, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề theo hướng tích cực bền vững.

 Nhờ có vốn vay từ NHCSXH, chị Huỳnh Thị Dạ Thảo, ở thị trấn Ngô Mây,

huyện Phù Cát đã đầu tư mở rộng mô hình sản xuất bánh phở.

Với những quyết sách đồng bộ từ Trung ương đến địa phương đã giúp hoạt động tín dụng xã hội - chính sách riêng của Đảng, Nhà nước dành cho người nghèo ngày càng hiệu quả, lan tỏa sâu rộng, xứng đáng với sứ mệnh là một chính sách an sinh xã hội đặc biệt, tiếp sức, trợ lực, góp “cần câu” cho người nghèo, các đối tượng chính sách trong hành trình vượt lên trên đói nghèo, để không ai trong số họ bị bỏ lại phía sau./.

CTV Truyền hình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực