TP Hồ Chí Minh: Thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

Thứ hai, 30/01/2023 14:56
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.
 Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: CM

Kế hoạch nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của TP theo các định hướng, mục tiêu đề ra tại các hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP và Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo đó, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp tổ chức, bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng của Thành phố đối với các chỉ số cải cách hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân.

Mặt khác, xây dựng các giải pháp cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, khuyến khích và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.

Kế hoạch cũng nhằm huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

Kế hoạch đề ra các nội dung triển khai thực hiện:

Một là tăng cường rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và hiệu quả. Đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ.

Hai là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030. Tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số đạt thấp. Đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực hiện phối hợp, cơ chế một cửa liên thông giữa sở, ngành, UBND các cấp, các cơ quan thuộc ngành dọc đóng trên địa bàn TP trong giải quyết thủ tục hành chính và hoạt động phối hợp liên ngành, liên cơ quan. Tổ chức triển khai đẩy mạnh Chuyển đổi số trên các lĩnh vực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính, trong đó, tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và liên thông cơ sở dữ liệu trong hoạt động, vận hành công tác quản trị TP. Ưu tiên đảm bảo hạ tầng cho các hệ thống dùng chung của TP, phục vụ công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực và phục vụ phát triển Chính quyền điện tử TP. Tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực và phân quyền trong quản lý Nhà nước.

Ba là tập trung thực hiện các giải pháp đột phá nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các tiêu chí còn hạn chế, phấn đấu đạt kết quả và thứ hạng cao hơn về chỉ số PCI năm 2023. Triển khai thực hiện đánh giá theo Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) của TP. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước trên tất cả các ngành, lĩnh vực; mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Thường xuyên khảo sát, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy tối đa vai trò giám sát, phản biện xã hội của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan báo chí nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, tiêu cực, thiếu trách nhiệm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của TP. Đẩy mạnh công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn TP, thường xuyên theo dõi, phải có các giải pháp cải thiện sự hài lòng và khắc phục hồ sơ trễ hạn. Thường xuyên tiếp xúc với các nhà đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp về cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bốn là tập trung triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về các vấn đề đặc biệt quan trọng liên quan đến các nguồn lực, định hướng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 như: đất đai, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch…

Năm là tập trung giải quyết việc làm đi đôi với đào tạo nghề có chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kết nối cung cầu lao động đáp ứng theo yêu cầu doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế, người thuộc diện chính sách có công, trẻ em mồ côi, người cao tuổi; quan tâm chăm lo đến đời sống của thân nhân người có công với cách mạng./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực