Bắc Giang: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Thứ ba, 30/08/2022 23:37
(ĐCSVN) – Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, công tác tuyên truyền miệng được các cấp ủy, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động báo cáo viên các cấp trong Đảng bộ nề nếp, đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được kiện toàn, chế độ đãi ngộ được thực hiện kịp thời...
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Văn Quảng (Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh) tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2021- Ảnh: Vân Anh 

Xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt

Sau khi Ban Bí thư khóa X ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh (tháng 11/2007) để quán triệt, triển khai Chỉ thị đến đội ngũ báo cáo viên của tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản chỉ đạo như: Đề án số 01-ĐA/TU ngày 08/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới"; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 01/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 114-NQ/TU ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 150-NQ/TU ngày 28/7/2021 của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn hiện nay”; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 20/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn 2021-2025”; ban hành Quy chế hoạt động và các quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Đề án số 02-ĐA/BTGTU ngày 12/9/2013 về "Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang hiện nay" để triển khai sâu rộng trong Đảng bộ tỉnh. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đều ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và các đề án, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với điều kiện thực tế, một số huyện ủy, thành ủy ban hành các đề án riêng để triển khai thực hiện trên địa bàn.

Sau khi nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đều nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, xác định công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của toàn Đảng và của cả hệ thống chính trị; từ đó, tích cực tham gia tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở nơi công tác và nơi cư trú về các vấn đề quan trọng trong nước, khu vực và trên thế giới. Các cấp ủy xác định công tác tuyên truyền là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng; hoạt động báo cáo viên là một trong những nội dung đánh giá, kiểm điểm đảng viên hằng năm. Nhiều báo cáo viên, tuyên truyền viên đã tích cực, chủ động, không ngừng học tập, nghiên cứu lý luận, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng và việc củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Đảng bộ tỉnh; ban hành Quy chế hoạt động của báo cáo viên cấp tỉnh. Chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp thường xuyên rà soát, tham mưu kịp thời để cấp ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên bảo đảm số lượng, chất lượng, cơ cấu theo quy định; tham mưu ban hành quy chế hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; xây dựng chương trình công tác, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên hằng năm... Tính đến tháng 6/2022, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang có 05 đồng chí là báo cáo viên cấp Trung ương; 45 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh; 311 đồng chí báo cáo viên cấp huyện và tương đương; trên 5.600 đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở.

Đội ngũ báo cáo viên được cấp ủy lựa chọn là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ lý luận, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng tuyên truyền, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân. Đội ngũ tuyên truyền viên được đảng ủy các xã, phường, thị trấn tập trung rà soát, lựa chọn và thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; trong đó, xác định mỗi đồng chí cấp ủy, bí thư chi bộ, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc và trưởng các đoàn thể cơ sở là một báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt.

Công tác đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã được ban tuyên giáo các cấp thực hiện hằng năm. Đến nay đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được củng cố trên ba yếu tố cơ bản đó là: Số lượng, chất lượng và cơ cấu... từ đó phát huy được khả năng, vai trò, sự sáng tạo của mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên; nội dung, đối tượng tuyên truyền phong phú, chất lượng, hiệu quả hơn. Qua đánh giá, các đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện và tương đương, tuyên truyền viên cấp xã, phường, thị trấn đều đạt yêu cầu, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền miệng do cấp ủy giao.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được các cấp ủy đảng quan tâm. 15 năm qua, đã có hàng trăm nghìn lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được tham gia tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn. Hằng năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên của trung tâm chính trị cấp huyện; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, trong đó có nội dung về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng. Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường, phát hiện những cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức và tuân thủ kỷ luật phát ngôn, có năng lực tiếp thu, truyền đạt,… để đào tạo, bổ sung vào đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Hằng năm, Tỉnh ủy tổ chức 02 hội nghị thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp duy trì việc mở hội nghị thông tin báo cáo viên định kỳ hằng tháng để cung cấp thông tin, tình hình thời sự, sự kiện chính trị trong tỉnh, trong nước, khu vực và trên thế giới; thông tin các vấn đề mới được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Trong 15 năm qua, Tỉnh ủy đã tổ chức 30 hội nghị thông tin cho trên 13.000 lượt cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 130 hội nghị thông tin cho gần 20.000 lượt cán bộ, báo cáo viên; cấp huyện tổ chức được gần 3.000 hội nghị thông tin cho trên 200.000 lượt cán bộ, đảng viên dự nghe. Qua đó, đã kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, cung cấp đầy đủ thông tin, tư liệu cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và cho các cơ quan báo chí, truyền thông; định hướng hoạt động cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư khoá X; Quy định số 238- QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm” trong Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh, chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021-2025. Qua đó, các vấn đề về thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm Nhân dân quan tâm được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Đức Hà trao giải Nhì cho 2 thí sinh Mạc Thị Hoan (Đảng bộ xã Biên Sơn, huyện Lục Ngạn) và Bùi Thị Ánh Hồng (Đảng bộ Công an tỉnh) tại Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Bắc Giang năm 2021-  Ảnh: Vân Anh 

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Trước yêu cầu về thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên trong tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1158-QĐ/TU ngày 9/7/2015 về thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân. Qua đó, 100% các đồng chí báo cáo viên là thường trực cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên chủ trì các hội nghị đối thoại trực tiếp và tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp tuyên truyền, đối thoại và trả lời chất vấn của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thông suốt về tư tưởng và sự đồng thuận trong cán bộ, Nhân dân để hiểu đúng, làm đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đề ra khi triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để nâng cao chất lượng và từng bước đổi mới nội dung thông tin, Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hằng năm tham mưu, lựa chọn nội dung thông tin chuyên đề trên các lĩnh vực và thông tin sâu về thời sự trong nước, quốc tế đối với những vấn đề mới có tác động đến tình hình tư tưởng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên.

Phương thức tuyên truyền miệng trong những năm qua đã có nhiều đổi mới, đã có sự kết hợp vừa thông tin tuyên truyền trực tiếp, vừa thông tin trực tuyến. Hầu hết các hội nghị học tập nghị quyết, thông tin chuyên đề đều được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Nhiều báo cáo viên đã phát huy sáng tạo trong tuyên truyền miệng thông qua việc kết hợp phương pháp truyền thống (thuyết trình) với các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trình chiếu bằng hình ảnh, góp phần tạo sự hấp dẫn, nâng cao tính thuyết phục, hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng.

Để tăng cường thông tin cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các cấp ủy chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp biên tập, cấp phát các loại tài liệu, đề cương tuyên truyền đến đội ngũ báo cáo viên, các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh. Hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trì tốt việc biên tập 03 loại bản tin (Bản tin Thông báo nội bộ phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Bản tin Tham khảo cho lãnh đạo chủ chốt, Ban tin Tham khảo cho báo cáo viên, tuyên truyền viên). Nội dung các bản tin đề cập đến nhiều vấn đề trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng; những nhiệm vụ chính trị của địa phương; gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế; những chủ trương, chính sách mới ban hành… Trong 15 năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên tập, phát hành 500 sổ tay báo cáo viên tỉnh Bắc Giang; trên 1.440.000 bản tin thông báo nội bộ; 27.000 bản tin tham khảo cho báo cáo viên, tuyên truyền viên; 7.400 bản tin thảm khảo cho lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 21.600 thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh. Cấp huyện biên tập, phát hành được hơn 900.000 cuốn bản tin và các tài liệu tuyên truyền phục vụ cho việc sinh hoạt của các chi, đảng bộ cơ sở; một số đơn vị có số lượng phát hành lớn như: Huyện Tân Yên, huyện Lục Ngạn, huyện Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang…

Ngoài ra, Tỉnh ủy và cấp ủy cấp huyện đã chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp cung cấp đầy đủ các tài liệu, đề cương tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã duy trì tốt việc đặt mua Tạp chí báo cáo viên và Tin tham khảo đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam để cấp phát cho đội ngũ báo cáo viên của tỉnh làm tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng.

Qua kiểm tra hằng năm, việc sử dụng, bảo quản, lưu trữ các loại bản tin được các chi, đảng bộ cơ sở và đội ngũ báo cáo viên thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đối với Bản tin Thông báo nội bộ thực hiện đúng mục đích là tài liệu mang tính nội bộ trong Đảng, phục vụ sinh hoạt chi bộ và làm tài liệu tuyên truyền miệng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Để có được những kết quả trên, tỉnh Bắc Giang rút ra một số bài học kinh nghiệm bước đầu. Một là, sự quan tâm của cấp ủy là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cho công tác tuyên truyền miệng được phát huy. Phải xác định công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị; ở đâu nhận thức đúng và có sự quan tâm đầy đủ của cấp ủy ở đó đội ngũ báo cáo viên được củng cố, tăng cường và công tác tuyên truyền miệng đạt hiệu quả.

Hai là, xây dựng đội ngũ báo cáo viên vừa có bản lĩnh chính trị, có uy tín, phẩm chất tốt, vừa tâm huyến, giỏi về nghề và được đào tạo cơ bản là yếu tố quyết định trong công tác tuyên truyền miệng ở mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Do vậy, cần lựa chọn cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống tốt, có khả năng diễn đạt, có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao và thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm của ban tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu giúp cấp ủy tổ chức quản lý, điều hành hoạt động báo cáo viên và đổi mới công tác tuyên truyền miệng. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên./.

Nguyễn Văn Hạnh
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực