Lào Cai đẩy mạnh nghiên cứu lý luận để thúc đẩy phát triển

Thứ hai, 31/07/2023 14:00
(ĐCSVN) - Với việc đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025, sớm trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, tại Lào Cai các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 194-KH/TU chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, 13/13 đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 23-CT/TW và Kế hoạch 194-KH/TU đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, dưới hình thức mở hội nghị riêng hoặc lồng ghép vào hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng), hội nghị báo cáo viên cấp huyện định kỳ; trong sinh hoạt chi bộ và cuộc họp cơ quan; đăng tải trên bản tin Thông báo nội bộ để cấp phát phục vụ sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh.

 Kết quả có 28.300 cán bộ, công chức, viên chức các cấp được học tập, nghiên cứu Chỉ thị Chỉ thị 23-CT/TW và các văn bản liên quan. Tính riêng các cơ sở giáo dục, trong 5 năm qua đã tổ chức khoảng 9.500 hội nghị, 22.500 buổi sinh hoạt chuyên môn, viết 120 tin bài, lưu giữ 45.000 bản cam kết… đối với việc học tập, vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ trên 17.000 viên chức, người lao động thực hiện gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cấp bộ đoàn đã tổ chức được trên 15.000 đợt học tập thu hút 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên thông qua các hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; tổ chức gần 100 cuộc gặp mặt, tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương với cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức 7.995 buổi sinh hoạt Chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm; phát hành 20 số/16.000 cuốn Bản tin Tuổi trẻ Lào Cai, 60 bộ tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng có lồng ghép nội dung các chuyên đề hàng năm, chuyên đề học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet”; tổ chức nói chuyện chuyên đề chuyển đổi số và công dân toàn cầu cho trên 22.000 ĐVTN tại 171 điểm cầu toàn tỉnh…

Qua học tập, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển rõ nét về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận đã và đang giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đủ tâm, đủ tầm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới ngày càng được quan tâm.

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh phản bác, các quan điểm, sai trái thù địch, chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng ta.

Việc triển khai công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã góp phần quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai; hầu hết các ngành, lĩnh vực đã quay trở lại đà tăng trưởng; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân, người lao động ổn định và phát triển trở lại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh ổn định, đảm bảo thời vụ; hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và tăng so với cùng kỳ; thương mại dịch vụ có xu hướng phục hồi tích cực; du lịch diễn ra sôi động; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được chú trọng; tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác quân sự - quốc phòng được củng cố, tăng cường. Phương thức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng có sự đổi mới và nâng cao; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn ở các cấp... góp phần đưa Lào Cai vươn lên trở thành tỉnh đứng đầu khu vực Tây Bắc và tốp đầu trong 14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc.

 Một góc thành phố Lào Cai năng động và phát triển

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về công tác lý luận chưa nhiều; một bộ phận cán bộ, đảng viên có tâm lý ngại học tập lý luận chính trị hoặc học chỉ để có bằng cấp cho đủ tiêu chuẩn cán bộ theo quy định; cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) còn ít, nhất là tham gia bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ để bảo đảm mục tiêu cán bộ lãnh đạo quản lý đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (do năng lực ngoại ngữ chưa được quy định là tiêu chí bắt buộc trong bổ nhiệm một số chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý); công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW chưa thực hiện thường xuyên. Việc nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh trên một số lĩnh vực chưa thật rõ nét. Nguyên nhân là do nhận thức của một số cấp ủy đảng ở cơ sở về công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong tình hình mới có mặt còn hạn chế. Một số văn bản phải chờ Trung ương tổng kết và có chỉ đạo cụ thể mới có căn cứ thực hiện. Còn thiếu nhiều cơ chế, chính sách riêng phù hợp với tính chất đặc thù của hoạt động này, chưa thu hút được nhiều cán bộ giỏi tham gia công tác lý luận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo Chỉ thị 23-CT/TW, tỉnh Lào Cai xác định cần thực hiện đồng bộ hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, hướng dẫn, việc triển khai, quán triệt, tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phổ biến những vấn đề lý luận được bổ sung, phát triển trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, những vấn đề lý luận mới mang tính định hướng lớn trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)... tăng cường công tác tuyên truyền các sự kiện lịch sử của Đảng, của tỉnh nhân dịp các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn bằng các hình thức, như: Đăng tải và lan tỏa các bài viết, công trình nghiên cứu của tỉnh trên cổng thông tin điện tử, các Fanpage, phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng xã hội (Zalo, Facebook...), qua đội ngũ báo cáo viên, trên pa nô, áp phích... Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, vận dụng lý luận, gắn với tình hình thực tế nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo biên soạn cuốn Tổng kết thực tiễn tỉnh Lào Cai. Tăng cường đầu tư về mọi mặt để Trường chính trị tỉnh đạt các tiêu chí “Trường chính trị chuẩn mức 2” vào năm 2025. Chuẩn bị các điều kiện để chuẩn hoá trung tâm chính trị cấp huyện ngay sau khi có Quy định của Trung ương. Xây dựng nhà hoặc phòng truyền thống cấp huyện và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Với việc đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn, tỉnh Lào Cai quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 và cả giai đoạn 2021 - 2025, sớm trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc./.

Đỗ Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực