Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực, hiêu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp trên cơ sở phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiêm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố trực thuôc Trung ương. Triển khai thực hiên các nhiêm vụ được giao cho Bộ Tư pháp theo nôi dung Nghị quyết số 99/NQ-CP, nâng cao hiêu lực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên cơ sở thực hiên phân cấp hợp lý, rõ ràng về nhiêm vụ, quyền hạn và trách nhiêm của BộTư pháp với UBND các cấp trong lĩnh vực tư pháp. Nghiên cứu hoàn thiện các quy định về phân cấp giữa Trung ương và địa phương, hướng tới và có lộtrình giảm dần viêc thực hiên các nhiêm vụ mang tính sự vụ ở cấp Bộ, cấp tỉnh để tập trung thực hiện chức năng quản lý vĩ mô.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Theo đó, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Kế hoạch là: Quán triệt các nôi dung của Nghị quyết số 99/NQ-CP. Kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về phân cấp quản lý nhà nước trong 10 ngành, lĩnh vực nêu tại Nghị quyết số 99/NQ-CP. Rà soát, đánh giá các quy định về phân cấp quản lý giữa Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương để đề xuất sửa đổi, bổ sung các VBQPPL có liên quan, trong đó xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian trình đối với từng văn bản. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, nâng cao chất lượng đôi ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bố trí phù hợp với vị trí viêc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoăc ban hành mới quy định của Bộ Tư pháp phân cấp về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và thực hiện cơ chế tự chủ trong các đơn vị sự nghiêp công lâp thuôc Bộ. Xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuât đối với dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực tại Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuôc lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, hoạt đông quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực thuôc phạm vi quản lý của Bộ. Kiểm tra, giám sát, đánh giá viêc thực hiên các nội dung đã thực hiên phân cấp quản lý nhà nước ngành Tư pháp./.

 

Phương Vy