Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh  

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh (Hội trường Ngọc Linh) có các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XV; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các hội có tính chất đặc thù; Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh và Trường Cao đẳng Cộng đồng; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đảng ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, báo cáo viên các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo Phòng công tác Đảng, công tác chính trị (Công an tỉnh), Phòng chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh). Tại điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí cấp ủy viên; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; ủy viên ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư tổ chức cơ sở đảng; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp xã; báo cáo viên các huyện, thành phố.

Hội nghị đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và tập trung nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08-8-2018 của Ban Bí thư “về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị “về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi nhấn mạnh: Đây là những nội dung rất quan trọng, có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ khẩn trương tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở cấp mình; đồng thời, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc việc học tập, quán triệt ở cơ sở theo Kế hoạch số 92-KH/TU, ngày 30-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cho các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc được các quan điểm, tư tưởng chủ đạo của từng chỉ thị, nghị quyết nhằm tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương trên./. 

Tin, ảnh: Phi Em