Noi gương đồng chí Đào Duy Tùng để viết tiếp những trang sử hào hùng của Thủ đô

Thứ sáu, 17/05/2024 08:53
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm, phấn đấu xây dựng, phát triển Thủ đô trở thành Thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Đồng chí Đào Duy Tùng người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội, sớm tham gia cách mạng, trưởng thành từ cơ sở

Đồng chí Đào Duy Tùng là lớp người đầu tiên đón nhận ánh sáng cách mạng, tuyên truyền đường lối cách mạng, lãnh đạo nhân dân xã Cổ Loa xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng. Cả đời cống hiến, gắn bó với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng đã góp nhiều công sức cho các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng - lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng.

Trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, nhiều vùng địa bàn khác nhau với đầy sự vất vả và hiểm nguy, đồng chí Đào Duy Tùng luôn khẳng định được phẩm chất lãnh đạo cách mạng xuất sắc. Đây chính là lý do để Trung ương tin tưởng, điều động đồng chí sang những nhiệm vụ khó khăn hơn, phức tạp hơn như: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng (1950), Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng (1951)… Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc thắng lợi, chống Mỹ cứu nước thành công, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Đồng chí Đào Duy Tùng đã góp nhiều công sức cho các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng - lý luận, đường lối, quan điểm của Đảng.

Sau ngày đất nước được giải phóng hoàn toàn, non sông thu về một mối, đất nước tiến hành công cuộc xây dựng và phát triển theo con đường chủ nghĩa xã hội, đồng chí Đào Duy Tùng luôn luôn tìm tòi, sáng tạo những nhân tố mới và là một trong những người tham gia đổi mới từ những năm 1980, cùng với các lần “khoán thử” ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng, khoán 100 ngày 13/01/1981, khoán 10 ngày 05/4/1988 trong nông nghiệp… Đồng chí đã cùng tập thể các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, dành nhiều thời gian xuống cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến đóng góp để chắt lọc cái đúng, cái hay, góp sức vào việc xây dựng và phát triển đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành lý luận đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí đã góp phần xây dựng bản “Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V) đối với một số vấn đề thuộc quan điểm kinh tế”. Nội dung của bản kết luận này được đưa vào Báo cáo chính trị tại Đại hội VI của Đảng, đánh dấu sự đổi mới rất căn bản về tư duy kinh tế của Đảng.

Đồng chí Đào Duy Tùng đã có nhiều công trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần làm sáng tỏ lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như: Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta; Một số vấn đề về công tác tư tưởng của chúng ta; đã được sử dụng phục vụ tổng kết 20 năm đổi mới (1986-2006), tổng kết 30 năm đổi mới (1986-2016) và tiếp tục làm tiền đề để Trung ương nghiên cứu tổng kết 40 năm đổi mới (1986-2026). Kết quả nghiên cứu của đồng chí có ý nghĩa rộng lớn hơn, đó là góp phần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, phát triển và hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. Trong những năm tới, khi tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ còn tiếp tục những diễn biến phức tạp với nhiều thời cơ, thách thức to lớn, công tác tư tưởng, lý luận cần có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Đáp ứng sự tin tưởng của đồng chí Đào Duy Tùng và Trung ương, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Đảng bộ gương mẫu cho cả nước như Bác Hồ từng căn dặn.

Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng

Đồng chí Đào Duy Tùng - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đã dành cả cuộc đời phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến cho cách mạng, cho nhân dân của đồng chí Đào Duy Tùng là rất to lớn và vẻ vang. Phẩm chất chính trị, tư duy khoa học, bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Đào Duy Tùng; tác phong dân chủ, quần chúng của một đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng; sự gương mẫu, tình cảm của đồng chí đối với gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp là tấm gương sáng, mẫu mực cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô noi theo. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tự hào vì có đồng chí Đào Duy Tùng, người con ưu tú của Thủ đô “ngàn năm văn hiến” và anh hùng.

Ghi nhận công lao đóng góp của đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng, Nhà nước đã phong tặng đồng chí Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương cao quý khác. Tên đồng chí được đặt cho một con đường và ngôi trường Tiểu học ở chính mảnh đất quê hương Đông Anh để tưởng nhớ đến một con người cả cuộc đời tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước bằng trí tuệ, tâm huyết và tài năng của mình. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Nội mãi tự hào, ghi nhớ công lao, cống hiến to lớn, sự quan tâm của đồng chí và quyết tâm, phấn đấu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (1924-2024), nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận có uy tín lớn của Đảng – người in đậm dấu ấn trong lòng nhân dân Thủ đô Hà Nội. Với hơn 50 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho Đảng, cách mạng và dân tộc Việt Nam. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội luôn khắc ghi hình ảnh đồng chí Đào Duy Tùng bình dị, gần gũi, thân thương, là nguồn động lực to lớn cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội trên đường đổi mới.

Trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn đoàn kết một lòng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng Thủ đô xứng với niềm tin yêu của cả nước. Hà Nội được nhân dân trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế ngợi ca, vinh danh bằng những ngôn từ cao quý “Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm”; “Hà Nội linh thiêng và hào hoa”; “Hà Nội văn hiến và anh hùng”; “Hà Nội là Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”...

Phát huy truyền thống Thủ đô anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hà Nội, tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng đã vượt qua khó khăn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Đảng bộ đã vận dụng, triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và luôn phát huy tốt trong các thời kỳ cách mạng, mang lại những kết quả quan trọng, đặc biệt trong thời kỳ Hà Nội cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Đồng chí Đào Duy Tùng đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong phương pháp, cách làm: tập hợp, so sánh, đối chiếu giữa cái cũ và cái mới, giữa những quan điểm, ý kiến khác nhau; khảo sát, đánh giá, tổng kết thực tiễn, sau đó thảo luận, tranh luận để góp phần đề ra những nguyên tắc đổi mới hay đổi mới có nguyên tắc. Đồng chí luôn tìm cái mới, lắng nghe, tôn trọng mọi ý kiến, đặc biệt là những ý kiến độc đáo, những ý kiến phản biện và khuyến khích cán bộ mạnh dạn phát biểu ý kiến, tranh luận.

  Đồng chí Đào Duy Tùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư và các đồng chí lão thành cách mạng xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội năm 1994.

Đồng chí Đào Duy Tùng là một tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự rèn luyện về ý chí kiên trung, bất khuất của người cộng sản, trong khó khăn không nản chí, trong thử thách không dao động, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ gìn khí tiết, đạo đức cách mạng trong sáng của người đảng viên cộng sản, người lãnh đạo của Đảng, suốt đời phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong công tác tư tưởng, lý luận, đồng chí luôn khắc phục khó khăn, tiếp thu tri thức, tiếp nhận lý luận cách mạng, chủ động nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội theo yêu cầu thực tế, kịp thời đưa ra những dự báo đúng về diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, có những giải pháp và phương thức tiến hành công tác tư tưởng một cách hợp lý, hiệu quả.

Gần 40 năm thực hiện đổi mới, Thủ đô Hà Nội đạt được thành tựu to lớn, kinh tế tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao, theo hướng bền vững. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô. Đặc biệt, năm 2023, Thành phố đã tập trung triển khai nhiều nội dung công việc quan trọng có tính chiến lược để cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do chịu tác động tiêu cực từ diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới cũng như những yếu tố bất lợi từ kinh tế trong nước. Với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” quyết liệt, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2023, Thành phố đã thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ vướng mắc cho các dự án chậm triển khai; nỗ lực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, qua đó đạt được những kết quả tương đối toàn diện và tích cực:

Hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có 03 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các ngành, lĩnh vực đều phát triển khá. GRDP năm 2023 đạt 6,27%, cao hơn bình quân chung của cả nước là 5,05%; GRDP bình quân đầu người đạt 151,1 triệu đồng/năm (cả nước là 101,9 triệu đồng/người/năm); Cơ cấu GRDP chuyển biến tích cực, đúng hướng (năm 2023 khu vực dịch vụ chiếm 64,06%; cao hơn tỷ lệ năm 2022 là 63,22%); Thu hút vốn FDI đạt2,91 tỷ USD, tăng 64%; Khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt (20 triệu lượt khách nội địa; 4 triệu lượt khách quốc tế), vượt mục tiêu đề ra (22 triệu lượt khách); lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 4,5% đạt mục tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt 410,51 nghìn tỷ đồng, vượt 16,3% dự toán, tăng 23% so với thực hiện năm 2022, trong đó, thu nội địa đạt 381,38 nghìn tỷ đồng chiếm 92,9%, cao nhất cả nước.

Thủ đô Hà Nội có vai trò quan trọng, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là nơi có bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến, nơi tụ hội những truyền thống văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Ngày 05/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045” đã xác định: Mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực.

Do vậy, phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại” là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc với tinh thần “Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước”, là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Thứ nhất, Đảng bộ tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hóa với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, trong đó văn hóa, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô. Điểm nổi bật trong mục tiêu phát triển mới của Hà Nội là: Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định; xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là quyết sách lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đặt vào nhiệm vụ trọng tâm trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Thành phố, trong các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Hà Nội. Những năm tới cần tiếp tục cụ thể hóa các đặc trưng về người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong hệ thống chính trị, trong mọi cơ quan, đơn vị, trong mỗi gia đình và mọi tầng lớp nhân dân. Xây dựng văn hóa người Hà Nội từ “lời nói hay, làm việc tốt, ứng xử đẹp”. Tuyên truyền, khen thưởng những tấm gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời có chế tài để ngăn chặn, xử lý các hành vi thiếu văn hóa, không phù hợp với truyền thống thanh lịch của người Hà Nội. Đẩy mạnh các phong trào, hoạt động văn hóa - xã hội mang tính chất nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Tuyên truyền, khen thưởng những gia đình có truyền thống văn hóa, hiếu học ở Thủ đô. Xây dựng môi trường văn hóa phải đi đôi với việc tuyên truyền, giáo dục con người ứng xử văn hóa.

 Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố “Xanh - thông minh - hiện đại”

Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố để phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Xây dựng Thành phố Hà Nội phát triển nhanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao. Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Phấn đấu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - thông minh - hiện đại”… Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể là một thời cơ, thách thức lớn đối với sự phát triển của Thủ đô. Để cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đi đúng hướng, bớt đi những rủi ro không đáng có, không làm đảo lộn nhiều lĩnh vực trong sản xuất, sinh hoạt đến lĩnh vực văn hóa tinh thần, thì việc tập trung xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại” là cực kỳ quan trọng, không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ phát triển Thủ đô trong thời gian tới.

Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân ở nước ta, ý thức, quyền cá nhân và quyền công dân sẽ làm tăng vai trò điều chỉnh của đường lối, luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như các chủ trương, quyết sách của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đối với xây dựng Thủ đô “Văn hiến - văn minh - hiện đại”. Xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch vững mạnh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, giữ vững trật tự, kỷ cương phép nước; hoàn chỉnh và thực hiện chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước; xây dựng và thực hiện các chính sách xã hội; bảo vệ và chấn hưng nền văn hóa dân tộc đi đôi với tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; xây dựng con người mới… để từ đó tạo lập cơ sở ổn định cho xu hướng vận động, phát triển các giá trị “Văn hiến - văn minh - hiện đại” trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Thứ năm, mở rộng giao lưu, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, mở rộng địa bàn giao lưu và hợp tác văn hóa quốc tế. Mở rộng và tăng cường công tác thông tin đối ngoại theo hướng nâng cao bản lĩnh chính trị. Củng cố, tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa làm cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nhận rõ âm mưu của các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược diễn biến hoà bình ở nước ta, nhất là trên địa bàn Thủ đô. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, hữu khuynh, tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống các thủ đoạn diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, đồng thời chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”./.

Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực