Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Đào Duy Tùng

20/05/1924 - 20/05/2024
NHÀ LÃNH ĐẠO CẤP CÁO CÓ TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ TẦM TRÍ TUỆ CAO CỦA ĐẢNG

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác báo chí của Đảng

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác báo chí của Đảng

(ĐCSVN) - Những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những định hướng và căn dặn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với công tác báo chí, truyền thông của Đảng vẫn mang tính thời sự, giữ nguyên giá trị. Đó thực sự là những di sản tinh thần vô cùng quý báu với công tác báo chí, truyền thông của Đảng và đối với mỗi cán bộ, phóng viên làm việc trong các cơ quan báo chí của Đảng...
Noi gương đồng chí Đào Duy Tùng để viết tiếp những trang sử hào hùng của Thủ đô
Noi gương đồng chí Đào Duy Tùng để viết tiếp những trang sử hào hùng của Thủ đô
(ĐCSVN) - Tự hào và noi gương đồng chí Đào Duy Tùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội quyết tâm, phấn đấu xây dựng, phát triển Thủ đô trở thành...
Những hoạt động và cống hiến tiêu biểu của đồng chí Đào Duy Tùng với cách mạng Việt Nam
Những hoạt động và cống hiến tiêu biểu của đồng chí Đào Duy Tùng với cách mạng Việt Nam
(ĐCSVN) - Nhận xét về những cống hiến của đồng chí Đào Duy Tùng với công tác tư tưởng của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: "Trong hơn 50...
Truyền thống quê hương và gia đình với việc hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng
Truyền thống quê hương và gia đình với việc hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng
(ĐCSVN) - Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, từng hai lần được chọn làm kinh đô trong buổi đầu dựng nước và...
Tưởng nhớ anh Đào Duy Tùng
Tưởng nhớ anh Đào Duy Tùng

(ĐCSVN) - Mới đó, mà nay gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh (20/5/1924 - 20/05/2024), tôi hồi tưởng lại những ngày quen biết và có lúc được cộng tác với Anh. Hình ảnh Anh hiện lên trong tôi như một cuốn phim quay chậm, rõ ràng và sinh động.

Bài học đầu tiên khi tôi được làm cán bộ tư tưởng
Bài học đầu tiên khi tôi được làm cán bộ tư tưởng

(ĐCSVN) – 57 năm đã trôi qua (1967 - 2024), tôi luôn tâm niệm những điều người cha dặn tôi: Công tác tư tưởng là một khoa học, một nghệ thuật, tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả của công tác tư tưởng là “được việc, được người, được tổ chức”, lời dặn đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(ĐCSVN) - Đồng chí Đào Duy Tùng được nhìn nhận là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược trong việc định hình và thúc đẩy công tác đào tạo cán bộ và giáo dục ở Việt Nam. Trên nhiều cương vị, qua nhiều tác phẩm, các bài nói, bài viết của đồng chí thể hiện nhất quán quan điểm giáo dục lý luận chính trị là gắn lý luận với thực tiễn. Quan điểm này đã có sức ảnh hưởng, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, giảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Đào Duy Tùng - Con người đổi mới của Đảng
Đồng chí Đào Duy Tùng - Con người đổi mới của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Đỗ Mười từng nhận định: “Đồng chí Đào Duy Tùng là một nhân vật có tư tưởng đổi mới, luôn luôn tìm tòi, sáng tạo những nhân tố mới để vượt lên mình”1. Vậy đâu là cơ sở, điều kiện cho những tư tưởng đổi mới của đồng chí Đào Duy Tùng, để ông trở thành “con người đổi mới của Đảng”?

Đồng chí Đào Duy Tùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc
Đồng chí Đào Duy Tùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

(ĐCSVN) - Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước, trưởng thành từ phong trào cách mạng, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn giữ trọn phẩm chất của người Cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác tư tưởng - lý luận của Đảng
Đồng chí Đào Duy Tùng với công tác tư tưởng - lý luận của Đảng

(ĐCSVN) – 50 năm hoạt động cách mạng, trong đó có hơn 30 năm làm công tác tư tưởng lý luận của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng chú trọng tới các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành Cương lĩnh, đường lối của Đảng; vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Tư duy lý luận của đồng chí Đào Duy Tùng về thông tin - báo chí, văn hóa - văn nghệ
Tư duy lý luận của đồng chí Đào Duy Tùng về thông tin - báo chí, văn hóa - văn nghệ

(ĐCSVN) - Sinh thời, đồng chí Đào Duy Tùng, Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư đã dành nhiều công sức cho công tác lý luận, tư tưởng của Đảng. Trong lĩnh vực công tác này, đồng chí đã có những cống hiến to lớn trên nhiều mặt, từ hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần hình thành các quyết định quan trọng của Đảng đến tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, văn kiện của Đảng; từ công tác giáo dục lý luận chính trị đến công tác báo chí của Đảng.

Người cộng sản kiên trung, có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng
Người cộng sản kiên trung, có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao của Đảng

(ĐCSVN) - Đồng chí Đào Duy Tùng với hơn 50 năm hoạt động cách mạng, từng đảm nhận nhiều cương vị công tác trọng yếu của Đảng; luôn là người cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ cao, đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.