Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Thứ hai, 15/08/2022 11:11
(ĐCSVN) - Sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt nguồn nhân lực, tiết kiệm chi phí ngân sách là những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW trên địa bàn các tỉnh Bình Định, Bắc Giang.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trên địa bàn tỉnh Bình Định, từng địa phương, cơ quan, đơn vị đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Nhờ vậy, đã tạo chuyển biến tích cực, cơ bản về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Tính đến tháng 12/2021, qua sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, toàn tỉnh Bình Định còn 733 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, giảm 140 đơn vị. Ảnh: N. Hân. 

Đáng chú ý, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, công tác tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thí điểm thực hiện hợp nhất cơ quan, đơn vị được triển khai khá tốt... góp phần xây dựng tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã ban hành 8 quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy. Từ rà soát, sắp xếp lại bộ máy đã giảm 3 cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; giảm 24 cấp phòng, ban, trung tâm dạy nghề của các đoàn thể; giảm 48 lãnh đạo cấp phòng, ban trực thuộc. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã giảm 23 phòng, chi cục trực thuộc sở; giảm 40 lãnh đạo cấp phòng; sáp nhập 9 ban quản lý dự án thành 3 ban quản lý dự án chuyên ngành trực thuộc tỉnh…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh còn 733 đơn vị, giảm 140 đơn vị. Trong đó, lĩnh vực GD&ĐT giảm 39 trường mầm non và tiểu học công lập, giảm 6 đơn vị giáo dục nghề nghiệp, giảm 18 đơn vị y tế… Đáng chú ý, trong giai đoạn 2015 - 2021, toàn tỉnh đã giảm 3.008 biên chế, trong đó giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế 286 người.

Tính đến tháng 12/2021, qua sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, toàn tỉnh còn 733 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, giảm 140 đơn vị. Trong giai đoạn 2015 - 2021, toàn tỉnh đã giảm 3.008 biên chế. Từ đó, kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ năm 2018 đến 2021 trên địa bàn tỉnh đã giảm 41,5 tỷ đồng.

Tạo chuyển biến tích cực trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế

Theo Tỉnh ủy Bắc Giang, thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống  chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW , tỉnh Bắc Giang đạt nhiều kết quả trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (Ảnh: Tuệ An) 

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu nghiêm túc rút kinh nghiệm; khắc phục hạn chế, khó khăn, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong quá trình kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, đến nay tỉnh Bắc Giang đã đạt nhiều kết quả trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh được sắp xếp, kiện toàn phù hợp với thực tiễn của địa phương, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cơ quan được xác định rõ hơn, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ.

Bắc Giang đã giảm số lượng lớn các đơn vị và đầu mối bên trong: Giảm 2 đơn vị cấp tỉnh; 60 đầu mối bên trong các sở, ngành tỉnh; 101 đầu mối bên trong cấp huyện; 66 đầu mối bên trong thuộc các chi cục của các sở; đồng thời giảm số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy (giảm 6 lãnh đạo cấp phó cơ quan, đơn vị; 136 cấp phó trưởng phòng). Tỉnh thực hiện vượt chỉ tiêu về tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt 10,5% (vượt 0,5%); giảm 21 đơn vị hành chính cấp xã; 118 cán bộ, công chức xã; 420 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; giảm khoảng 120 tỷ đồng/năm chi ngân sách nhà nước đối với cấp xã.

Toàn tỉnh đã giảm 374 thôn, tổ dân phố; giảm khoảng 4.000 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập; tăng 26 đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính. Tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên tăng nhanh, chiếm tỷ lệ cao, hiện nay có 92% trưởng thôn, bản, tổ dân phố ở tỉnh là đảng viên…/.

G.Hân (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực