leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự cuộc họp 

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Bộ về kế hoạch triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng 5 quy hoạch chuyên ngành GTVT giai đoạn 2021 – 2030.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Đình Thọ, Lê Anh Tuấn; lãnh đạo Văn phòng Bộ; các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Pháp chế; các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Viện Chiến lược và Phát triển GTVT; Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT (TEDI). Bộ trưởng Bộ GTVT  Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tình hình thực hiện và kế hoạch triển khai lập Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Vụ Kế hoạch Đầu tư: Theo Luật Quy hoạch và Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 9/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT được giao tổ chức lập 5 Quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm: quy hoạch mạng lưới đường bộ; Quy hoạch mạng lưới đường sắt; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển; quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay; quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa).

Bộ GTVT đã có Quyết định số 2023/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2018 giao nhiệm vụ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai lập 5 quy hoạch.

Về công tác phê duyệt nhiệm vụ, Bộ GTVT đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của 5 quy hoạch ngành quốc gia; triển khai lấy ý kiến các bộ liên quan, họp Hội đồng thẩm định nhiệm vụ của 5 quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 5 nhiệm vụ này.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ 5 quy hoạch ngành quốc gia với thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ thời điểm phê duyệt nhiệm vụ. Bộ GTVT đã phê duyệt dự toán lập quy hoạch 05 quy hoạch ngành quốc gia. Kế hoạch đấu thầu 2 quy hoạch ngành quốc gia về đường bộ, đường đã được phê duyệt; 02 quy hoạch đường thủy nội địa, hàng hải đang trình lãnh đạo Bộ phê duyệt làm cơ sở để đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch. Riêng quy hoạch cảng hàng không do phải làm rõ nội hàm của tên quy hoạch nên phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chậm hơn, phê duyệt kế hoạch đấu thầu trước ngày 15/3/2020.

Về nguồn vốn lập quy hoạch, Bộ GTVT đã có quyết định giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho công tác lập quy hoạch ngành quốc gia, trong đó giao kế hoạch vốn cho 4 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải).

Theo Vụ Kế hoạch Đầu tư Bộ GTVT, đến thời điểm này, Bộ GTVT là một trong những bộ đi đầu về công tác chuẩn bị cho việc xây dựng quy hoạch 5 ngành lĩnh vực, đảm bảo tiến độ tương đối tốt. Theo đó, Bộ KHĐT đã có văn bản yêu cầu các Bộ trình duyệt toàn bộ nhiệm vụ các quy hoạch ngành quốc gia trong tháng 3/2020. Đối với nhiệm vụ này, Bộ GTVT đã hoàn thành trong tháng 12/2019. Hiện nay, 4 quy hoạch (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải) đã đủ điều kiện triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã tập trung báo cáo tình hình triển khai một số nghiên cứu quy hoạch liên quan như Nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống GTVT Việt Nam, quy hoạch tổng thể quốc gia; đồng thời kiến nghị kế hoạch triển khai lập quy hoạch ngành quốc gia thời gian tới, đảm bảo hoàn thành 5 quy hoạch ngành quốc gia theo tiến độ yêu cầu.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá, trong thời gian qua các đồng chí Thứ trưởng, Vụ Kế hoạch Đầu tư, các Cục, Tổng cục chuyên ngành đã tập trung trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về quy hoạch 5 lĩnh vực chuyên ngành của Bộ GTVT theo Luật Quy hoạch mới. Kết quả bước đầu đến thời điểm này, tất cả đề cương 5 lĩnh vực đã được trình và được TTCP phê duyệt. Bộ đã bố trí nguồn vốn lập quy hoạch cho 4 lĩnh vực. Riêng lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch Đầu tư sớm bố trí nguồn lực để đảm bảo triển khai ngay như các lĩnh vực khác; tham mưu văn bản để Bộ gửi các địa phương lấy ý kiến góp ý cho các quy hoạch.

Chốt tiến độ hoàn thành các quy hoạch, Bộ trưởng thống nhất tháng 12/2020 trình TTCP phê duyệt theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ. Bộ trưởng thống nhất thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch của Bộ GTVT để nghiên cứu, phản biên, nhân xét và đánh giá chất lượng nôi dung của các báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ từng quy hoạch.

Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung vào công tác đấu thầu lựa chọn tư vấn lập quy hoạch theo quy định của pháp luật; khẩn trương triển khai lập quy hoạch, đảm bảo tiến độ báo cáo đầu kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ; cử chuyên gia có trình độ, năng lực tham gia thực hiện, triển khai tích cực hơn nữa để đảm bảo tiến độ hoàn thành, đảm bảo chất lượng 5 quy hoạch.

VH