Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Danh nhân Văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thứ ba, 08/08/2023 12:30
(ĐCSVN) - Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ XXVI và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nối tiếp truyền thống vẻ vang của quê hương Danh nhân Văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Bảo khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội Nghị quyết đã đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Nằm ở phía Tây Nam thành phố Hải Phòng với diện tích tự nhiên 183,13 km2, dân số trên 186.000 người, Vĩnh Bảo là một huyện có vị trí quan trọng về kinh tế và quốc phòng - an ninh của thành phố. Hiện nay, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo có 9.350 đảng viên đang sinh hoạt tại 72 tổ chức đảng cơ sở. Thời gian qua, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo có nhiều thuận lợi cơ bản song gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng tiếp nối truyền thống vẻ vang của quê hương Danh nhân Văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Bảo khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng,  triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa, kinh tế - xã hội Nghị quyết đã đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc

Để Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, BTV Huyện uỷ Vĩnh Bảo đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ huyện. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tích cực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng cấp trên và cấp mình, xây dựng thành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng năm. Đồng thời, xây dựng quy chế hoạt động, quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm và cả nhiệm kỳ; phân công rõ các ngành, cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện. Các chương trình, kế hoạch đều bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, mang tính khả thi cao.

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm và xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo đã tập trung lãnh, chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ XXVI. 

Trong đó, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội đã được Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng, triển khai và quản lý tốt quy hoạch; tích cực thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế du lịch, thương mại và dịch vụ.

Bên cạnh đó, chú trọng làm tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường làm tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ môi trường.chăm lo phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; lãnh đạo đảm bảo quốc phòng - an ninh; tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch thực hiện chủ đề năm về “đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ”. Nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, kinh tế - xã hội của huyện đã có nhiều khởi sắc. Nổi bật, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 2 năm (2021-2022) đạt 13,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 đạt 332,649 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2022 đạt 2.720 USD/người/năm (63,39 triệu đồng/người/năm). Đặc biệt, công tác xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, trong đó 3 xã (Tân Liên, Tam Đa, Hòa Bình) đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 xã (Nhân Hòa, Tân Hưng, Liên Am, Vĩnh Phong) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cùng với đó, kinh tế ổn định và phát triển, ột số công trình, dự án lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị được tập trung thực hiện góp phần mở đường phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kịp thời, hiệu quả thực hiện 3 đột phá

Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra 3 khâu đột phá để thực hiện, đó là: Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; tập trung giải phóng mặt bằng; thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp và xây dựng đô thị; tạo bước đột phá phát triển du lịch và dịch vụ; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, chất lượng, an toàn, hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh giáo dục và đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, dạy nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của huyện và thành phố.

Thực hiện 3 khâu đột phá, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Vai trò của từng đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, UBND được phát huy cao độ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm rõ người, rõ việc, sát cơ sở, chắc tình hình. Mỗi đồng chí trực tiếp và chịu trách nhiệm toàn diện trước Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ đối với địa phương, đơn vị được phụ trách. Các đồng chí chủ động dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm chắc tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của nhân dân. Nhờ vậy nhiều khó khăn, vướng mắc tại cơ sở đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Kết quả cụ thể được thể hiện qua sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, một số chương trình, dự án đã được tiếp thu và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2 năm (2021-2022) đạt 9.800 tỷ đồng. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được thực hiện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục duy trì các vùng sản xuất tập trung trong sản xuất nông nghiệp.

Kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Bảo có nhiều khởi sắc.

Bên cạnh đó, việc tích tụ ruộng đất, xây dựng và mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, cơ giới hóa vào sản xuất, như: Khu nông nghiệp công nghệ cao VinEco 90ha; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiền Lê 170ha…

Từ những kết quả triển khai đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn, phần lớn do công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm, bám sát được chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đáp ứng việc cung cấp nhân lực cho các doanh nghiệp và giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động. Theo đó, hằng năm giải quyết việc làm cho 10.000 lượt người/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,3%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 39,76%.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức các cấp được rèn luyện, đào tạo từng bước đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Huyện đã tổ chức lựa chọn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 5.871 lượt cán bộ. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức học thêm văn bằng 2 đại học, thạc sĩ chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài thành phố nhằm bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực công tác.

Với những kết quả đạt được, trong thời gian nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo xác định tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu và các chỉ tiêu của Đại hội. Trong đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Tập trung phát triển công nghiệp tập trung, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường. Xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch để tạo thế hấp dẫn, thu hút đầu tư.

Đồng thời, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị theo quy hoạch. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của địa phương. Xây dựng Vĩnh Bảo thành khu vực phòng thủ vững chắc, huyện an toàn, thân thiện, có môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tớiĐảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, tận dụng thời cơ, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp uỷ đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, trách nhiệm, công tâm, sát dân, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Vĩnh Bảo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Dương Bích - Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực