Bộ Công Thương: Chú trọng công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ

Thứ ba, 14/11/2023 16:22
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Luân chuyển cán bộ là một chủ trương quan trọng của Đảng trong công tác cán bộ nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ phát triển toàn diện về năng lực lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài của toàn hệ thống chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: ‘‘Cán bộ là cái gốc của mọi công việc“, ‘‘Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.
 Bộ Công Thương chú trọng công tác luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ 

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/BCSĐ ngày 04 tháng 01 năm 2019 để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022 và Nghị quyết số 75-NQ/BCSĐ ngày 27 tháng 12 năm 2022 để lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Công Thương ban hành Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Ngày 17 tháng 02 năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-CP Về một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhằm để công tác sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước được thực hiện thống nhất ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ngày 29 tháng 11 năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và  Nghị định 03/2023/NĐ-CP (ngày 10 tháng 02 năm 2023) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. Căn cứ các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương và tình hình thực tế của Bộ, Ban cán sự đảng đã có nhiều kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ, cân nhắc kỹ càng từng vị trí công việc để lựa chọn bố trí cán bộ nhằm phát huy được những năng lực, sở trưởng của cán bộ cũng như tạo môi trường mới để các cán bộ có cơ hội rèn luyện, trưởng thành. Kỳ sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này của Bộ mới chủ yếu để: (i) Kiện toàn các vị trí, chức danh khuyết thiếu; (ii) Bố trí, sắp xếp nhân sự theo Nghị định 96 và Nghị định 03; đồng thời một phần nhỏ là điều động, bố trí nhân sự cho hợp lý hơn trong quá trình kiện toàn, bố trí theo các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ.

Quán triệt yêu cầu về công tác thông tin, tuyên truyền, vận động của Nghị quyết số 20/NQ-CP công tác chính trị, tư tưởng được Bộ Công Thương đặt lên hàng đầu. Đồng chí Bí thư Ban cán sự đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí thành viên Ban cán sự gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ được điều động, chuyển đổi vị trí công tác. Trực tiếp đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự và đồng chí Phó bí thư Ban cán sự cũng đã gặp gỡ, trao đổi với các cán bộ được điều động, chuyển đổi vị trí công tác.

Ngày 20 tháng 2 năm 2023, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt  triển khai công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy của Bộ Công Thương theo Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 03/2023/NĐ-CP ngày 10/02/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

 Hội nghị triển khai công tác cán bộ Bộ Công Thương

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần khẩn trương tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy; làm thật tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị có sự thay đổi lớn về tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ và của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự. Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng giao các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, hoàn thành trong tháng 03/2023, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc mới, đồng thời thực hiện 02 mục tiêu: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phòng, chống tham nhũng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, sự đồng thuận và nhất trí cao của các đơn vị có cán bộ được điều động, chuyển đổi vị trí công tác Bộ Công thương đã hoàn thành được việc bố trí “người đứng đầu” đối với các tổ chức quan trọng của Bộ như: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Báo Công Thương…

Tại Hội nghị triển khai các quyết định của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ ngày 01 tháng 3 năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Công Thương Việt Nam cũng đã công bố các Quyết định về công tác cán bộ với các chức danh Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương tin tưởng các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy tốt ưu điểm, thế mạnh của bản thân, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới tư duy, cách thức triển khai công việc hiệu quả để hoàn thành và hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Công Thương trong thời gian tới.

A.N

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực