Gắn công tác dân vận trong tình hình mới với triển khai nhiệm vụ chính trị

Thứ năm, 09/11/2023 15:46
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhằm tăng cường và đổi mới công tác dân vận, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế chỉ đạo Cấp ủy các cấp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị.
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Trong những năm qua, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế luôn coi công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của các đơn vị. Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Mới đây, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-TCT ngày 21/8/2023 về Kế hoạch thực hiện.

Quyết định số 1302/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế được ban hành nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận; Thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Triển khai Quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế chỉ đạo Cấp ủy các cấp, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung Chỉ thị số 33/CT-TTg và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính của cả hệ thống chính trị, bảo đảm công tác dân vận phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tham mưu xây dựng, cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận… của Đảng về công tác dân vận và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Hiến pháp 2013; Cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Các đảng bộ, chi bộ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân, chú trọng đổi mới nội dụng và hình thức tuyên truyền, vận động sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Tài chính; Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, trọng tâm là cải cách thể chế, xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của dân.

Đồng thời, tiếp tục rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII... Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; Luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; Kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; Chống chạy chức chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Tổng cục Thuế; Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Tiếp cận thông tin, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg và Kế hoạch này tại cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận trong tình hình mới. Triển khai phải đồng bộ, phối hợp chặt chẽ; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác dân vận; bảo đảm việc tổ chức thực hiện thực sự hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, được người dân, doanh nghiệp, tổ chức ghi nhận./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực