Lai Châu: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ năm, 09/11/2023 15:47
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nhằm giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Quang cảnh hội nghị báo cáo viên tháng 10/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu. 

Ngay sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng cụ thể hóa những chủ trương, đường lối, nghị quyết của đảng các cấp thành các nghị quyết, đề án, kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đó, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, học tập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Bổ sung các nội dung học tập và làm theo lời Bác dặn trong “Thư gửi đồng bào và cán bộ Lai Châu”, “Công tác phòng chống tham nhũng”, “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” vào các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng và lớp lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương, tỉnh, Đảng ủy Khối đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng với tuyên truyền trên internet, mạng xã hội; kết hợp tổ chức các hội nghị trực tiếp với trực tuyến. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội; chỉ đạo 100% cổng thông tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối xây dựng chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"; 100% các chi, đảng bộ cơ sở phân công thành viên trong cấp ủy hoặc bộ phận theo dõi, phụ trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; lập và lưu trữ các thông tin liên quan đến trang thông tin điện tử cá nhân của đảng viên để quản lý, theo dõi.

Cùng với đó, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung rà soát, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ theo quy định. Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật được quan tâm triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo 35, Tổ thư ký, đội ngũ cộng tác viên kịp thời được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh kỹ thuật, phương pháp viết bài, bình luận, chia sẻ, trao đổi nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động.

Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, kế thừa những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Lai Châu tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là thế hệ trẻ tin tưởng, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, nhận diện, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, coi đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…/.

Bài, ảnh: Khánh Chung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực