Ngành tổ chức xây dựng Đảng Ninh Bình đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực tham mưu

Thứ hai, 13/11/2023 21:30
(ĐCSVN) - Phát huy truyền thống "trung thành, tận tụy, trung thực, gương mẫu", thời gian qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình đã đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước nói chung, sự phát triển của tỉnh nói riêng.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được, những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình đã tích cực đổi mới tư duy, cải tiến phương pháp, phong cách làm việc và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên.

Đáng chú ý phải kể đến ngành đã tham mưu cụ thể hóa các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương (Ảnh: PV) 

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành: Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 1/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; Quyết định số 396-QĐ/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kèm theo Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030". Đây là những giải pháp trọng tâm nhằm cụ thể hóa một trong ba khâu đột phá của tỉnh về công tác cán bộ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời tham mưu cho tỉnh có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm như: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/4/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/BTCTU về phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Do vậy, trong 3 năm đầu nhiệm kỳ, số lượng đảng viên được kết nạp Đảng vượt chỉ tiêu cao so với cùng kỳ nhiệm kỳ 2015- 2020.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định về trách nhiệm nêu gương; tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã không là người địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bố trí 7/8 bí thư cấp ủy cấp huyện và 6/8 chủ tịch UBND huyện, thành phố không là người địa phương; 79/143 Bí thư Đảng ủy và 44/143 Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư, qua đó đã kịp thời nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các khâu của công tác cán bộ theo hướng ngày càng đồng bộ, thống nhất, liên thông, mở rộng phân cấp, phân quyền, gắn với trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo đó, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030; 2026-2031.

Công tác quy hoạch được triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy trình, đảm bảo tỷ lệ, số lượng, chất lượng, giãn cách 3 độ tuổi, cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ, dân tộc, tôn giáo theo quy định.

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, cơ bản kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ khi khuyết, thiếu; cán bộ được bổ nhiệm đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, chỉ định, hiệp y bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 200 lượt cán bộ theo thẩm quyền. Đồng thời đẩy mạnh công tác luân chuyển, bố trí, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ theo Quy định 205-QĐ/ TW của Bộ Chính trị và Luật phòng, chống tham nhũng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã luân chuyển 26 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ được luân chuyển đều đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có ý thức rèn luyện, yên tâm công tác, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, ngành đã tham mưu thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, gắn với thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh đã chỉ đạo triển khai mô hình kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên trong các trường THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, đã chỉ đạo triển khai mô hình thành lập tổ chức đảng trong Hội Doanh nghiệp các huyện, thành phố và kết nạp đảng viên là chức sắc, chức việc tôn giáo. Đây là 2 mô hình mới, khó và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, bước đầu đạt kết quả tốt. Đến nay, 8/8 Đảng bộ cấp huyện đã hoàn thành việc thành lập tổ chức đảng trong Hội Doanh nghiệp huyện, thành phố; kết nạp được 5 đảng viên là chức sắc, chức việc tôn giáo.

Từ đầu nhiệm kỳ đến 30/6/2023, toàn tỉnh đã kết nạp 7.067 đảng viên, trong đó kết nạp 1.493 đảng viên là học sinh, sinh viên và 359 đảng viên là người có đạo; thành lập 50 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp 434 đảng viên là công nhân và 15 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân. Nhằm nâng cao chất lượng quản lý đảng viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng đến đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" tại Đảng bộ huyện Yên Mô để đánh giá, rút kinh nghiệm, xem xét chỉ đạo triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Từ sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã giúp cấp ủy các cấp trong tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trước mắt và lâu dài. Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được triển khai thực hiện nghiêm túc, khách quan, thực chất, sát với thực tế.

Từ năm 2020 - 2022, bình quân hằng năm có 93% tổ chức cơ sở đảng và 88% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định…

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực