Nình Bình: Tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Thứ hai, 13/11/2023 20:11
(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nửa đầu nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Trong đó giải pháp trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây cũng chính là tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khi xác định: "Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức".

Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng trên địa bàn theo hướng trọng tâm, trọng điểm

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Ảnh: PV)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Với quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu này, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội với 3 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án và nhiều văn bản thông báo để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm, bài bản, khoa học, rõ việc, rõ trách nhiệm thực hiện, rõ thời gian hoàn thành, vừa tập trung vào những vấn đề cấp bách đặt ra, vừa chú trọng các chủ trương lớn mang tính chiến lược, lâu dài.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, một trong những nhiệm vụ được Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng và triển khai ngay sau Đại hội, đó là tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng trọng tâm, trọng điểm, giải quyết các nội dung, công việc theo chuyên đề. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thể hiện sự nhất quán, quyết liệt, bản lĩnh của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, dám nhìn thẳng vào khuyết điểm, hạn chế; giải quyết, tháo gỡ những khó khăn để phát triển. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, cơ chế, chính sách phải phù hợp với tình hình thực tiễn, đi kèm với việc bảo đảm nguồn lực, tạo sự thống nhất cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập và một số vấn đề mới nảy sinh, những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của tỉnh. Trong tổ chức thực hiện đã nỗ lực, quyết liệt, sáng tạo, nhất là đối với những việc mới, việc khó. Đây được coi là những điểm nhấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Tinh thần đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lan tỏa tới tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền các cấp được đổi mới, đảm bảo khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, gần dân, sát dân; kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng theo hướng đồng bộ, linh hoạt, chất lượng. Chất lượng tổ chức cơ sở đảng, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh từng bước được nâng lên. Từ năm 2020 - 2022, bình quân hằng năm có 93% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát huy vai trò của nêu gương

Củng cố xây dựng Đảng để phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt đưa Ninh Bình thành trung tâm du lịch phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung (Ảnh tư liệu) 

Thấm nhuần lời dạy của Người về "Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng", trong những năm qua, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cùng với chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, nửa nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Theo đó, công tác tư tưởng, lý luận tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng tiến độ; qua sơ kết, tổng kết đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Ninh Bình là tỉnh đầu tiên trong cả nước xây dựng đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện sớm vấn đề nảy sinh, dự báo và đưa ra các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã kiểm tra 1.996 tổ chức đảng và 3.215 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 2.063 tổ chức đảng và 2.646 đảng viên. Tổng số tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra và giám sát chuyên đề tăng cao so với nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, vượt mục tiêu Đại hội. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được coi trọng. Trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XII, Kết luận số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Chỉ thị số 05- CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các quy định nêu gương của Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình gắn với đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Nội dung, quy trình, phương pháp đánh giá từng bước được đổi mới, cơ bản bảo đảm chặt chẽ, khách quan, thận trọng, có căn cứ và ngày càng đi vào thực chất. Các cấp ủy triển khai đến cán bộ, đảng viên ký cam kết trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo quy định của Trung ương để theo dõi, giám sát, đồng thời làm cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; thực hiện nghiêm túc Quy định số 10-QĐi/TU ngày 14/1/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung cụ thể là "10 xây, 10 chống".

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nền nếp việc phân công cấp ủy viên các cấp, đảng viên chi bộ cơ quan định kỳ về dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố; thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị định kỳ tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; đồng thời yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nền nếp việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân. Chỉ tính riêng trong 2 năm (2021 - 2022), người đứng đầu cấp ủy 3 cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trên 6.410 ngày tiếp công dân định kỳ với 1.113 lượt công dân; người đứng đầu chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện trên 7.780 ngày tiếp công dân (trong đó có 338 ngày tiếp đột xuất) với tổng số công dân được tiếp là trên 2.000 lượt người. Qua đó đã nắm chắc được tình hình ở khu dân cư, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giúp cán bộ, đảng viên gần dân, hiểu dân, sát dân và có trách nhiệm với dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất và hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên cũng từng bước được khẳng định, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Những kết quả đạt được đã bồi đắp thêm niềm tin, quyết tâm, động lực mạnh mẽ, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục phấn đấu đạt những mục tiêu cao hơn nữa, xây dựng Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng vào năm 2030 và cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, thực sự là trung tâm du lịch của vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực