Phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Thứ ba, 14/11/2023 16:54
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, trải qua 19 nhiệm kỳ lãnh đạo, qua các giai đoạn lịch sử, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa phong trào cách mạng Thái Bình hòa nhịp với phong trào cách mạng cả nước, đến với thành công, thắng lợi.

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh Thái Bình luôn chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Ảnh; PV) 

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Thành, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh Thái Bình thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảng bộ các huyện, thành phố và đảng bộ xã, phường, thị trấn luôn chủ động, kịp thời phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đồng thời cụ thể hóa, vận dụng, ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh, của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những nghị quyết được ban hành bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển nền kinh tế - xã hội của Thái Bình, vì thế đã được các cấp ủy đảng nhanh chóng triển khai, đi vào cuộc sống, được nhân dân tin tưởng đón nhận, trở thành kim chỉ nam trong những hành động cụ thể, tạo nên những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại mỗi địa phương, đơn vị và trong toàn tỉnh.

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, công tác bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai hiệu quả trong suốt nhiệm kỳ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng được chú trọng. Các cấp ủy đảng đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 70 tổ chức cơ sở đảng, 1.848 biên chế. Năng lực lãnh đạo, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được nâng cao. Bình quân hàng năm có 94,7% tổ chức cơ sở đảng và 88,56% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ kết nạp gần 10.000 đảng viên mới.

Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý đội ngũ cán bộ. Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện nghiêm túc, thận trọng, có lộ trình, bảo đảm hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sau sắp xếp, kiện toàn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, chất lượng được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện 3.877 cuộc kiểm tra đối với 7.829 lượt tổ chức đảng, 18.785 lượt đảng viên; 2.321 cuộc giám sát đối với 7.445 lượt tổ chức đảng, 9.217 lượt đảng viên; đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức đảng, 1.403 đảng viên. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, góp phần ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí dân chủ, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác xây dựng chính quyền, năng lực quản lý và hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng đổi mới và nâng cao. Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng. Nổi bật là chất lượng các kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trách nhiệm giải trình chuyển biến tích cực, rõ rệt. Việc ban hành các nghị quyết kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Ủy ban nhân dân các cấp đã tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; thể chế hóa kịp thời chủ trương của cấp ủy, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của hội đồng nhân dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định tạo nên những kết quả to lớn, có ý nghĩa trong phát triển kinh tế - xã hội Thái Bình 5 năm qua. Kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nên những dấu ấn nổi bật. Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người có bước tăng mạnh. Năm 2020, GRDP và thu nhập bình quân đầu người (tính theo giá hiện hành) ước cao gấp 1,7 - 1,8 lần năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ trong GRDP đạt 75,5%, tăng 9,5% so với năm 2015 (trong đó, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm 42,6%; thương mại, dịch vụ chiếm 32,9% GRDP). Văn hóa, xã hội có bước chuyển biến mạnh mẽ, đời sống nhân dân từ thành thị đến nông thôn đổi thay rõ nét. Đặc biệt, trong năm 2020, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, trong nước và trong tỉnh, vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị trong ngăn chặn và đối phó thành công với đại dịch càng được khẳng định sâu sắc, nhân lên niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh trước các vấn đề lớn, sống còn của địa phương, của đất nước. 

Mở rộng không gian phát triển của Thái Bình xứng tầm quy hoạch vùng (Ảnh: PV) 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành cũng thẳng thắn thừa nhận: Nhìn lại nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình vẫn còn một số hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Một số cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, nhất là lãnh đạo về kinh tế. Công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa tốt. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp ở một số địa phương, đơn vị chưa được chú trọng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở một số địa phương, đơn vị chưa cao, chưa tích cực tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm tại cơ sở. Đạo đức công vụ, ý thức nghề nghiệp của một bộ phận công chức, viên chức bị suy giảm.

Phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, nhìn lại 19 nhiệm kỳ lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình, bài học sâu sắc, quý báu mà Đảng bộ tỉnh luôn khắc ghi và đề cao đó là phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, cùng cả nước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với đổi mới nền kinh tế, từng bước đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp bách.

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ tỉnh Thái Bình tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ cốt lõi, trước hết phải tập trung xây dựng Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Ngay sau Đại hội, các cấp ủy cần quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương Đảng và của cấp ủy tỉnh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng. Nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện cơ hội, bè phái, cục bộ, giáo điều, bảo thủ, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để làm được điều này, phải tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình. Đảng bộ các cấp phải quan tâm xây dựng chi bộ kiểu mẫu trên các lĩnh vực hoạt động từ đó nhân rộng có nhiều chi bộ kiểu mẫu trong khắp Đảng bộ.

Quyết tâm xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng (Ảnh: PV) 

Chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuẩn mực, nói đi đôi với làm. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nâng cao chất lượng và tính nghiêm minh, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác dân vận. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Nâng cao năng lực dự báo và tầm nhìn chiến lược trong việc ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp; chú trọng nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân, chất lượng các kỳ họp, các hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp, nhất là năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố vững chắc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra./.

NK (lược ghi)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực