Theo đó, các văn bản liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực toàn bộ gồm:

STT

Tên văn bản

Nội dung

Ngày hết hiệu lực

 

Nghị định

1

29/2012/NĐ-CP

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

29/9/2020

2

34/2011/NĐ-CP

Xử lý kỷ luật với công chức

20/9/2020

3

56/2015/NĐ-CP

Đánh giá và phân loại với cán bộ, công chức, viên chức

20/8/2020

4

88/2017/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015 về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức

20/8/2020

5

35/2005/NĐ-CP

Xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức

20/9/2020

6

24/2010/NĐ-CP

Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/12/2020

7

93/2010/NĐ-CP

Sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/12/2020

8

41/2012/NĐ-CP

Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

15/11/2020

9

36/2013/NĐ-CP

Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

20/7/2020

10

21/2010/NĐ-CP

Quản lý biên chế công chức

20/7/2020

11

110/2015/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

20/7/2020

 

Quyết định

12

27/2003/QĐ-TTg

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

01/12/2020

 

Thông tư

13

13/2010/TT-BNV

Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

01/12/2020

14

05/2012/TT-BNV

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2010/TT-BNV về tuyển dụng, nâng ngạch công chức

01/12/2020

15

03/2015/TT-BNV

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV về tuyển dụng và nâng ngạch công chức

01/12/2020

16

12/2012/TT-BNV

Chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp với viên chức

29/9/2020

 

 

 

PV