Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống Chính tri trong giai đoạn phát triển mới

Thứ tư, 14/09/2022 11:00
(ĐCSVN) - Nhằm không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm (Hưng Yên) tổ chức tọa đàm đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Tham dự tọa đàm có đại diện các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Huyện ủy, đông đủ các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong những năm qua, công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả. Năm 2021, 38/38= 100% số  tổ chức cơ sở đảng của huyện hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, trong đó số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 92%, có 03 cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ. Công tác tự phê bình và phê bình được đưa thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng. Vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được nâng lên. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng ở một số tổ chức cơ sở đảng còn có những hạn chế, tồn tại như: Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết, kết luận của các cấp ủy đảng chưa quyết liệt, sâu sát, hiệu quả chưa cao; việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” đôi khi còn thiếu quyết liệt, triệt để. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở một số nơi chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng…

Chính vì vậy, để buổi tọa đàm có nhiều ý kiến chất lượng, đa dạng, phong phú trên các mặt trong công tác xây dựng đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, trong đó gợi ý chủ đề tham luận cho các tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đặc điểm tình hình và kết quả thực hiện của đơn vị. Buổi tọa đàm đã có nhiều bài tham luận hay cả về lý luận và thực tiễn.

leftcenterrightdel
Tọa đàm "Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống Chính tri trong giai đoạn phát triển mới" 
Để xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đã dẫn lời V.I. Lênin nói trước Cách mạng Tháng Mười: “Hãy cho chúng tôi một tổ chức những người cách mạng, chúng tôi sẽ đảo lộn nước Nga”. (1) Còn theo Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, ngang tầm nhiệm vụ chính trị của một Đảng cầm quyền - Người nhấn mạnh: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa sống còn và được thể hiện nhất quán ngay từ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng cho đến các văn kiện của Đảng. Năm 1969, Bác Hồ viết tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” là một tổng kết về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Tác phẩm này có giá trị làm nền tảng tư tưởng và định hướng cho công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, nhất là từ Đại hội XI, XII, XIII, Ban chấp hành Trung ương Đảng đều chọn Hội nghị Trung ương 4 để ra các Nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; cùng với đó Trung ương Đảng đã ban hành và thống nhất thực hiện trong toàn Đảng về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 115 khóa X, Quy định số 47 khóa XI và nay là Quy định số 37 khóa XIII) nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII được ban hành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch học tập và tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị quyết gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cấp ủy gắn với tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Qua thực tiễn cho thấy đa số cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện luôn trung thành với Tổ quốc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện và đã xuất hiện hơn 110 gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng TSVM.

Thực hiện lời Bác dạy: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” (2) “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu” (3). Năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Đề án số 03 –ĐA/HU về đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để trở thành hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Ban Thường vụ đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 28/02/2022 của Tỉnh ủy Hưng Yên “Về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ”; Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng đã nhận thức sâu sắc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Điển hình là Đảng bộ xã Tân Quang, đã có nhiều chi bộ có cách làm hay, hiệu quả sáng tạo, khắc phục dần tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ, đảm bảo rõ nét ba tính chất trong sinh hoạt (tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu), phát huy được dân chủ, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều Bí thư chi bộ có phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tốt, phát huy được tinh thần, trách nhiệm của đảng viên trong phát biểu ý kiến thảo luận xây dựng nghị quyết chi bộ sát với tình hình địa phương; tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, góp phần xây dựng chi bộ TSVM. Đã có 15/15 chi bộ quy định thời gian sinh hoạt định kỳ vào ngày 05 hàng tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên sắp xếp thời gian, công việc để tham gia sinh hoạt đầy đủ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%. Thực tế đã chứng minh, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt tốt, đúng quy định và nội dung thiết thực, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao trình độ, năng lực của mỗi đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng.

Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng quan tâm cả về số lượng và chất lượng, đảng viên do vậy, Bác Hồ nhắc nhở: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên” (4). Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ (2020-2025) năm 2021, Đảng bộ huyện đã kết nạp 98 đảng viên mới.  Đảng bộ Trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh đã cụ thể hóa và làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, chỉ đạo sát sao phong trào đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ với các khoa, đơn vị chức năng của nhà trường, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ viên chức của trường và đoàn viên thanh niên rèn luyện và cống hiến. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường trong những năm qua đã có nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với tuổi trẻ. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động sôi nối, hấp dẫn như: Phong trào tình nguyện hè, phong trào hiến máu, tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, phong trào thi đua học tập và nghiên cứu khoa học…đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Qua đó, đã tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên là cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên rèn luyện, cống hiến trở thành những đoàn viên ưu tú. Hàng năm, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên lựa chọn, giới thiệu hơn 60 đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng kết nạp Đảng. Trên cơ sở đó, dựa trên các tiêu chuẩn mà Đảng ủy đã ban hành và căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy trình, thủ tục kết nạp đúng quy định, do đó chất lượng Đảng viên của Đảng bộ được nâng cao. Mỗi năm, Đảng bộ nhà trường kết nạp từ 25-30 đảng viên mới. Sau khi kết nạp, các đảng viên trẻ đã phát huy tốt hơn năng lực, sở trường của mình góp phần đẩy mạnh các hoạt động của nhà trường và tham gia làm việc trong các doanh nghiệp góp phần vào việc phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân. 

Về công tác tổ chức, cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác tổ chức cán bộ. Thực hiện Quy định số 50–QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 18/3/2022 về công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 15/4/2022 về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch, góp phần bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị rất quan trọng, theo Lê nin: “Không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng” (5), “Chỉ đảng nào có được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiền phong” (6) Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện và các cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Huyện ủy đã phối hợp với Trường chính trị Nguyễn Văn Linh mở các lớp Trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cho cán bộ trong quy hoạch và đội ngũ cán bộ, công chức xã thị trấn. Hàng năm, Trung tâm chính trị phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trên địa bàn về lý luận và kiến thức nghiệp vụ để mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được học tập sẽ là những người trực tiếp tổ chức, thực hiện mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật ở mỗi địa phương đơn vị nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng Đề án: “Xây dựng Trung tâm chính trị huyện Văn Lâm đạt chuẩn giai đoạn 2020-2025” đồng thời quan tâm đầu tư kinh phí nâng cấp, cải tạo Trung tâm chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng hiện nay.

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân rất quan trọng, VI. Lênin, trong tác phẩm Chào mừng những người cộng sản Ý, Pháp và Đức (1919), đã khẳng định: “Không có sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dân lao động đối với đội tiền phong của mình tức là đối với giai cấp vô sản, thì cách mạng vô sản không thể thực hiện được…” (7)  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 01/2016) Đảng chỉ ra bài học kinh nghiệm của 30 năm đổi mới là: “Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định công tác vận động quần chúng là một nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với thành bại của cách mạng. Bác đã dạy: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Với ý nghĩa đó, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham luận với nội dung: Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Thời gian qua, để công tác dân vận thu được nhiều kết quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Văn Lâm. Kết quả 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có bộ phận một cửa. Hầu hết các nội dung công khai cho nhân dân biết: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch khu dân cư…Từ việc thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh 34 đã tạo niềm tin giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền. Những năm gần đây, người dân đều đánh giá rất hài lòng với bộ phận 1 cửa của huyện. Đối với cấp xã sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp đạt 89,6 %. Công tác dân vận chính quyền và các ngành, đoàn thể của huyện Văn Lâm trong phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt nhiều kết quả. Toàn huyện đã huy động được tổng số 3.149,168 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó vốn huy động từ các doanh nghiệp là 46,633 tỷ đồng chiếm 1,48%; nguồn vốn đóng góp của cộng đồng dân cư và ủng hộ của người con quê hương là 581,815 tỷ đồng chiếm 18,47%. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đã hiến hơn 10.000 m2 đất, ủng hộ hàng trăm tấn xi măng làm đường giao thông. Hội LHPN đến nay đã trồng hơn 70 km đường hoa. Năm 2018 huyện Văn Lâm đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2020 khu trung tâm huyện Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển mở rộng) đạt tiêu chí đô thị loại IV. Các xã Đình Dù, Trưng Trắc đạt nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, xã Tân Quang đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy kết quả đó, Ban Dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Văn Lâm đã phát huy tốt. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên; sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền các cấp trong huyện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện bước đầu hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền gắn với công tác tuyên truyền, vận động các hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Thời gian qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã triển khai thực hiện giám sát, phản biện được trên 430 cuộc, tham gia đóng góp ý kiến được trên 550 lượt đối với các dự thảo, các quy định về chế độ, chính sách của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nghị quyết HĐND các cấp, Văn kiện của Đảng, các nghị quyết, kế hoạch các cấp. MTTQ huyện phối hợp với các thành viên ra quyết định giám sát được 10 cuộc giám sát chuyên đề, nội dung “Huy động và sử dụng nguồn vốn phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới”; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn trong huyện, giám sát việc tiếp nhận, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thực hiện pháp luật tiếp công dân…Hàng năm, MTTQ huyện phối hợp với HĐND, Ban kinh tế, Ban pháp chế của HĐND huyện giám sát được 50 cuộc tại 126 cơ quan, đơn vị trong huyện. Qua đó, góp phần không ngừng xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị công tác kiểm tra rất quan trọng. Kiểm tra con người và kiểm tra việc chấp hành trong thực tế có mục đích và ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình lãnh đạo. V.I. Lênin cho rằng: Kiểm tra như thế là cần thiết cả về mặt lý luận cũng như về mặt thực tiễn. Về mặt lý luận là để căn cứ vào thực tế, vào kinh nghiệm mà biết chắc được rằng các nghị quyết đã được thông qua có đúng hay không và đúng đến mức nào, cần phải sửa đổi những gì. Về mặt thực tiễn là để học tập cho biết cách tuân theo các nghị quyết ấy một cách thật sự, học tập để biết coi các nghị quyết ấy là những chỉ thị cần được áp dụng trực tiếp và ngay lập tức vào thực tế. Lênin nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của giai đoạn không phải là ra những sắc lệnh, tiến hành các cuộc cải tổ mà là lựa chọn người; thiết lập chế độ trách nhiệm cá nhân đối với công việc đang làm; kiểm tra công việc thực tế”. (8) Như vậy, mục đích của công tác kiểm tra theo V.I. Lênin nhằm hoàn thiện quy trình lãnh đạo của Đảng (bao gồm các khâu: ra quyết định, tổ chức thực hiện quyết định và kiểm tra việc thực hiện); phát hiện người tốt, việc tốt; ngăn ngừa vi phạm, giữ gìn kỷ luật của Đảng; thực hiện có kết quả cao nhất các quyết định đã được đưa ra và xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, bộ máy nhà nước, các đoàn thể xã hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Có kiểm tra mới huy động tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời” (9) Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng bộ huyện đã có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng Đảng và sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 300 tổ chức cơ sở đảng và 298 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào: Việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…Cấp ủy huyện và cơ sở đã giám sát 204 tổ chức đảng và 290 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, UBKT từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 44 tổ chức đảng và 125 đảng viên, trong đó có 95 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận: 34 tổ chức đảng và 119 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 56 đảng viên. Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.  

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Văn Lâm có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đã có 24 tham luận của các chi, đảng bộ gửi ban tổ chức hội nghị. Các tham luận đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên địa bàn huyện cũng như tình hình cụ thể ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.  

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 –KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nội dung để các chi, đảng bộ thực hiện trong thời gian tới đó là: Trước hết, cần chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng phải gắn liền với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phải lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là sự phát triển về kinh tế - xã hội của từng cơ sở và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hai là, kết hợp nhuần nhuyễn giữa xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh với củng cố, chấn chỉnh cơ sở đảng yếu kém; coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải đi đôi với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc về sinh hoạt đảng. Ba là, phát huy thật tốt dân chủ trong Đảng và trong xã hội; tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân; phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Coi trọng phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng đồng thời thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng. Bốn là, cần khẩn trương, nghiêm túc xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, kế hoạch hành động liên quan đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác cho phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Năm là, xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ, chi bộ; bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp uỷ viên các cấp. Sáu là, từng đảng viên phải xác định rõ bổn phận và trách nhiệm thiêng liêng và cao cả của mình khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, không ngừng phấn đấu và rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên tự phê bình và phê bình, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ có như vậy thì tổ chức đảng và đảng viên mới thật sự trong sạch, vững mạnh, có uy tín với quần chúng nhân dân. Bảy là, cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kịp thời củng cố các tổ chức đảng yếu kém; xử lý nghiêm các đảng viên thoái hoá, biến chất, vi phạm pháp luật và kỷ luật đảng. Tám là, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa – truyền thanh huyện làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thông qua các hoạt động của mình, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy truyền thống là Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm liền, buổi tọa đàm này như một đợt sinh hoạt chính trị nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, nhất là mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Lâm lần thứ XXV: Xây dựng huyện Văn Lâm đạt đô thị loại III vào năm 2025.

Cao Văn Khởi - Trung tâm chính trị Văn Lâm, Hưng Yên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực