Kết hợp giữa xây và chống trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kết hợp giữa "xây" và "chống" trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Với quan điểm “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…”, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã thông qua Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đoạn trích Nghị quyết trên.
Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới
Đường lối đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII - Một tầm cao mới
Đại hội XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều...
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Những mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã được...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh...
Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975
Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975

Chiến thắng Tây Nguyên đã mở ra thời cơ tổng tiến công chiến lược trên toàn miền nam để quân và dân ta tiếp tục thực hiện các đòn tiến công quân sự lớn, phát triển cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Tác phẩm Đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vào cuối năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Đạo đức cách mạng dưới bút danh Trần Lực. Đây là một trong những tác phẩm tập trung đầy đủ nhất những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng.Chúng tôi xin trích đăng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B 52 của đế quốc Mỹ, Hiệp đinh Pari được ký kết
Đánh thắng cuộc tập kích bằng máy bay B.52 của đế quốc Mỹ, Hiệp đinh Pari được ký kết

(ĐCSVN) - Sau khi vượt qua tuyển cử, Níchxơn sẽ tăng cường hành động quân sự; quân và dân cả nước phải kiên trì đẩy mạnh kháng chiến, đánh thắng âm mưu kéo dài và kết thúc chiến tranh trên thế mạnh của đế quốc Mỹ; miền Bắc có nhiệm vụ đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở mức độ cao, đặc biệt là bằng máy bay B.52.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng - Đại hội của đổi mới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng - Đại hội của đổi mới

Đại hội quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Điều lệ mới của Đảng gồm có 11 chương và 59 điều. Điều lệ đã rút gọn 10 nhiệm vụ của đảng viên thành 5 nhiệm vụ, đặt lại chức vụ Tổng Bí thư thay chức Bí thư thứ nhất, quy định nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương là 5 năm.

Cuộc tiến công chiến lược năm 1972
Cuộc tiến công chiến lược năm 1972

Tháng 5-1971, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 nhằm giành thắng lợi quyết định, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chiến tranh còn kéo dài.

Nghị quyết số 214-NQ TW, ngày 1 3 1971 Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Nghị quyết số 214-NQ/TW, ngày 1/3/1971 Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III đã đánh giá thành tựu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong hơn 10 năm, đồng thời nhấn mạnh, "Phải động viên sự cố gắng cao nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả hai miền nước ta, ra sức thực hiện Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ tịch, kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến...".

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969, có đề ngày 10/5 gồm 4 trang in khổ 14,5x22 cm. Trong lễ tang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Duẩn, khi đó là Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc lời điếu và công bố Di chúc của Người.

Tư cách và đạo đức cách mạng
Tư cách và đạo đức cách mạng

Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc", phần viết về Tư cách và đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình. Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên”. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đoạn trích.

Thư chúc mừng năm mới
Thư chúc mừng năm mới

(ĐCSVN) - Xuân Kỷ Dậu 1969, trong thư gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân dịp đầu năm mới, Bác Hồ viết:

Ngày 6-6-1969 Thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
Ngày 6-6-1969: Thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã lãnh đạo quân và dân miền Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lần lượt làm thất bại các lượt “chiến tranh đặc biệt”, “chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán Hiệp định Paris.

Báo cáo tại Hội nghị Chinh trị đặc biệt, ngày 27 3 1964
Báo cáo tại Hội nghị Chinh trị đặc biệt, ngày 27/3/1964

Ngày 27/3/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt. Người vạch rõ âm mưu và hành động chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, khẳng định sự thất bại của “chiến tranh đặc biệt” là không thể tránh khỏi và cách giải quyết đúng đắn vấn đề Việt Nam là quân đội và vũ khí Mỹ phải rút khỏi Việt Nam.

Thư chúc mừng năm mới năm 1969
Thư chúc mừng năm mới năm 1969

(ĐCSVN) - Nhân dịp năm mới 1969, thay mặt nhân dân cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư chúc mừng năm mới đến đồng bào và chiến sĩ cả nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II
Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II

Hội nghị Trung ương lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II họp từ ngày 12 đến 22/1/1959 để kiểm điểm tình hình và đề ra nhiệm vụ đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà cho toàn Đảng và toàn dân. Hội nghị đã bàn về đường lối cách mạng Việt Nam ở miền Nam. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đoạn trích từ Văn kiện Đảng toàn tập.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập
Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là một tổ chức liên minh quân sự và chính trị, dân tộc chủ nghĩa cánh tả, hoạt động chống chính quyền Việt Nam Cộng hòa và sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Phong trào Đồng khởi” ở miền Nam
Phong trào "Đồng khởi” ở miền Nam

(ĐCSVN) - Nghị quyết số 15 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã mở đường cho cách mạng miền Nam tiến lên, đã xoay chuyển tình thế, dẫn đến cuộc “Đồng khởi” oanh liệt của toàn miền Nam.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 05 đến ngày 10-9-1960. 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước đã về dự Đại hội.

Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương
Hội nghị Giơnevơ về Đông Dương

(ĐCSVN) - Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao của Chính phủ ta.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

(ĐCSVN) - Khi viết về cách mạng miền Nam và chiến tranh nhân dân, đồng chí Lê Duẩn đã viết “Trận Điện Biên phủ vĩ đại – đã được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa trong thế kỷ XX, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ
Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Điện Biên Phủ là một thung lũng lòng chảo rộng lớn ở phía tây vùng rừng núi Tây Bắc, gần biên giới Lào - Việt, nằm trên ngã ba nhiều đường lớn và đường nhỏ quan trọng.