Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Kong Chro đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đến các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các ngành lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức triển khai, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Với 75% dân số sinh sống trên địa bàn huyện là người dân tộc thiểu số, thiên nhiên lại không ưu đãi, nhưng Huyện ủy Kong Chro đã cố gắng động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Công an huyện Kong Chro giúp dân dựng Nhà văn hóa xã. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Kong Chro

Trong 3 năm qua, các phong trào thi đua làm theo Bác đã tạo động lực phát triển trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, vươn lên thoát nghèo bền vững" được đẩy mạnh. Nhờ các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo, nhiều người dân đã mạnh dạn, chủ động trong phát triển kinh tế, mở rộng và thay đổi cách làm ăn, học tập các mô hình phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tính trong 3 năm, giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 97,4 tỷ đồng, giá trị vận tải 30,7 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 169,2 tỷ đồng.

Đến nay số hộ nghèo toàn huyện còn 3.437 hộ, chiếm 30,09% (giảm 1.351 hộ so với cuối năm 2016), trong đó, hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số là 3.331 hộ, chiếm tỷ lệ 96,92% (giảm 1.267 hộ so với cuối năm 2016); 1.184 hộ cận nghèo, chiếm 10,37% (trong đó DTTS 967 hộ, chiếm 81,67%) và không còn hộ gia đình chính sách người có công nghèo.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng đạt được nhiều kết quả, đến nay, toàn huyện tăng thêm 02 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đạt được lên 142 tiêu chí, bình quân đạt 10,9 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc"; mô hình “Làng tự quản gắn chốt an ninh trật tự”, “Tiếng loa giao thông” và “Trường học an toàn về an ninh trật tự” trong lực lượng vũ trang được đẩy mạnh.  

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm đổi mới nội dung và hình thức thực hiện theo hướng gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở nên đạt kết quả khá toàn diện.  

Mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, đồng chí Trần Cao Nguyên, Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn thừa nhận những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, cụ thể như: Vẫn còn cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; còn lúng túng trong triển khai thực hiện nội dung đột phá; cải cách thủ tục hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; những vấn đề nổi cộm ở một số nơi, gây bức xúc trong nhân dân chưa được chú ý giải quyết dứt điểm; vẫn còn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thiếu gương mẫu, tự giác rèn luyện, tu dưỡng, chưa nêu cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa được chú trọng đúng mức.

Để việc học và làm theo Bác đạt kết quả thiết thực, đồng chí Trần Cao Nguyên cho biết, trong thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực: tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, các chương trình, dự án giảm nghèo; tiếp tục thực hiện tốt 08 nội dung đột phá mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa nội dung đột phá cho phù hợp, sát thực tế để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị sẽ phải xây dựng và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và thiết thực, phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ dân giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Ngoài ra, huyện cũng đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu cần nêu gương thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nêu gương từ việc nhỏ đến việc lớn, nói đi đôi với làm; gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

Đình Lập