​Tổng cục Dự trữ nhà nước: Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ

Thứ tư, 29/11/2023 07:56
(ĐCSVN) - Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô giá, sức sống trường tồn của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ nhà nước giờ đây đã trở thành phong trào, được triển khai sâu rộng, thường xuyên, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ, học Bác từ những việc nhỏ.
leftcenterrightdel
Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp học tập, gắn việc triển khai Chỉ thị với việc triển khai nhiệm vụ chính trị  (Ảnh: TL)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta di sản vô cùng quý báu, đó là: Thời đại Hồ Chí Minh; sự nghiệp Hồ Chí Minh; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ nhà nước (DTNN), việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã từng bước trở thành việc làm thường xuyên, trực giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN.

Tính đến cuối tháng 9/2023, Đảng bộ cơ quan Tổng cục DTNN có 115 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ trực thuộc, trong đó, có 111 đảng viên chính thức và 04 đảng viên dự bị. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn và vai trò vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN luôn làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Công tác học tập và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc, thiết thực, gắn với triển khai các quy định, quy chế của Tổng cục đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng bộ cơ quan.

Đặc biệt coi trọng việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (Khóa I, XII, XIII). Theo đó, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN kịp thời ban hành các kế hoạch và chương trình hành động triển khai thực hiện, quán triệt các cấp ủy chi bộ trực thuộc nghiêm túc chỉ đạo 100% đảng viên, quần chúng làm tốt nhiệm vụ này.

Trong triển khai thực hiện, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN đã chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp học tập, gắn việc triển khai Chỉ thị với việc triển khai nhiệm vụ chính trị trong điều kiện cụ thể của cơ quan, thường xuyên quan tâm, giáo dục cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, nêu cao vai trò gương mẫu trong công việc và trong cuộc sống, tạo chuyển biến trong ý thức tự giác rèn luyện, phấn đấu, quyết tâm học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với những kết quả đạt được trong công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN cũng tăng cường công tác quản lý, giám sát đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

Có thể thấy, việc “làm theo” Bác đã được lựa chọn cho phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề cấp bách, nổi cộm trong Đảng bộ cơ quan Tổng Cục DNTT. Qua đó, duy trì sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ và triển khai hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan Tổng cục DTNN xác định tập trung tập trung triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là:

Trước hết, thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên. Kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền về giáo dục chính trị, tư tưởng, thúc đẩy việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên.

Hai là, tập trung chỉ đạo các chi bộ bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của cơ quan, tăng cường tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trong việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ba là, chú trọng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và của Đảng. Bên cạnh đó, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành Quy định những điều đảng viên không được làm, Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tập thể, việc đăng ký việc làm theo và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân cán bộ, đảng viên./.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực