leftcenterrightdel
 Hội nghị triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh Bắc Kạn ngày 17/9/2021 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: NV) 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các văn bản, hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết. Bắc Kạn chú trọng đổi mới công tác tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh, đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn, trong đó chú trọng hình thức học tập trực tuyến để phù hợp với tình hình thực tế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn là cơ quan tham mưu chủ trì thường xuyên phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan căn cứ nội dung, thành phần, thời gian, tài liệu, quyết định địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất để tổ chức hội nghị… Cấp ủy các cấp chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên chỉ đạo, tổ chức, chủ trì việc học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại cấp ủy, đơn vị, địa phương mình phụ trách đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Đưa tiêu chí quán triệt, học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm; đưa nội dung nghiên cứu, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ… Thêm vào đó, các cấp ủy cũng lựa chọn linh hoạt các hình thức quán triệt, triển khai, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Nhằm đổi mới cách thức truyền đạt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tại các hội nghị này, các báo cáo viên đã đi sâu phân tích những điểm mới, điểm cốt lõi của chỉ thị, nghị quyết gắn với thực tế của địa phương, đơn vị; có sự kết hợp giữa nghe phổ biến, quán triệt với đối thoại giữa người nghe và báo cáo viên. Vì vậy, chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết được nâng lên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết hiệu quả, thiết thực.

Có thể thấy thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022”, đến nay việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được các ngành, các cấp, các địa phương trong tỉnh nghiêm túc thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đang mang lại hiệu quả. Điển hình là Hội nghị triển khai học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh ngày 17/9/2021 vừa qua theo hình thức trực tuyến với 128 điểm cầu với hơn 6.000 đại biểu tham dự. Không chỉ kết nối đến các huyện ủy, thành ủy mà hội nghị đã được kết nối trực tuyến đến một số sở, ban, ngành, Đảng bộ các xã, phường, thị trấn trên quy mô toàn tỉnh. Tại buổi học tập các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh là những người trực tiếp truyền đạt, phổ biến các nội dung chỉ thị, nghị quyết…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thời gian tới Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục đổi mới, linh hoạt, đa dạng hóa các phương pháp, hình thức tổ chức học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên các cấp cũng sẽ được chú trọng nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm lắp đặt các trang thiết bị phục vụ việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng cũng được tăng cường ở cấp xã một cách thiết thực, hiệu quả…

Với các giải pháp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại Bắc Kạn được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó xây dựng chương trình hành động phù hợp với hoạt động chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Minh An (T/h)