leftcenterrightdel
 Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông cho đảng viên mới kết nạp vào tháng 6/2021. (Ảnh: Bích Huệ)

Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng ta. Nếu không làm tốt công tác này, Đảng sẽ bị già hóa, trì trệ, giảm sút năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm, phương pháp của công tác phát triển đảng là: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. Vì vậy, tiến hành công tác phát triển đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động lãnh đạo và công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.

Quán triệt quan điểm đó, trong thời gian qua, Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn, các cấp ủy cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xác định là nhiệm vụ thường xuyên và là một chỉ tiêu quan trọng trong nghị quyết các kỳ đại hội đảng bộ. Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại mỗi cơ quan, đơn vị, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp chặt chẽ với học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tổ chức các phong trào thi đua... thông qua các đợt sinh hoạt cơ quan, đoàn thể, gặp mặt, tọa đàm,... giúp cho quần chúng nhận thức rõ hơn lý tưởng, định hướng mục tiêu, thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng.

Thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm của Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các cấp ủy cơ sở luôn chủ động trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (công đoàn, đoàn thanh niên) có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú.

Song song với đó, các cấp ủy đảng cũng đã làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng để phát triển Đảng cũng như việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn đã kết nạp được 640 đảng viên, tính trong toàn Đảng bộ gồm 72 tổ chức cơ sở đảng (30 đảng bộ cơ sở, 42 chi bộ cơ sở) đã phát triển được 3.044 đảng viên. Số đảng viên mới kết nạp năm sau cao hơn năm trước, đảng viên mới kết nạp là đoàn viên thanh niên chiếm tỷ lệ cao. Trong 5 năm, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã mở 12 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 655 quần chúng tham gia; mở 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị phổ thông cho đảng viên mới kết nạp với 640 đảng viên tham gia.

Đội ngũ đảng viên mới kết nạp luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hàng năm đều được đánh giá, xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có trường hợp kết nạp người vào Đảng vi phạm quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Các cấp ủy kịp thời phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức, 100% đảng viên mới kết nạp được giới thiệu về sinh hoạt tại chi bộ nơi cư trú đúng thời gian quy định.

Xã hội càng phát triển, càng đặt ra những yêu cầu cao đối với công tác xây dựng đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên mới. Nói cách khác, công tác phát triển đảng viên mới là một khâu quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Kạn luôn xác định cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên đối với công tác phát triển Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng. Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và lý tưởng cách mạng của Đảng bằng nhiều hình thức. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng sâu rộng trong quần chúng để thông qua đó lựa chọn những cá nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Cấp ủy các cấp chủ động rà soát, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch và giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.../.

PV (Tổng hợp)