leftcenterrightdel
 Mô hình đường hoa dân vận khéo của hội viên phụ nữ xã Lươn Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Bích Hương) 

Có thể khẳng định rằng công tác phụ nữ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước, là thước đo của sự văn minh, tiến bộ, công bằng xã hội. Chính vì vậy, trong suốt tiến trình cách mạng, Ðảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ. Qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta đều có định hướng rõ nội dung, phương hướng lãnh đạo công tác phụ nữ để các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị thực hiện. Gần đây nhất, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Hoàn thiện và thực hiện tốt luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật các tệ nạn xã hội, các hành vi bạo lực, mua bán, xâm hại phụ nữ, trẻ em”.

Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ về vai trò của phụ nữ, công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ, cán bộ nữ được quan tâm, ban hành. Từ đó, phụ nữ, phong trào phụ nữ và tổ chức Hội các cấp có điều kiện để phát huy tốt vai trò, có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội.

Thêm vào đó, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng chú trọng chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp. Từ đó, vai trò của tổ chức Hội được củng cố, nâng lên rõ rệt, 100% cơ sở Hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo chủ đề hàng năm, với các chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu cụ thể, phù hợp với từng đối tượng phụ nữ được Hội đề ra và thực hiện trong thời gian qua đã tạo dấu ấn rõ nét, nâng cao uy tín của tổ chức Hội trong công tác tập hợp phụ nữ. Điển hình là các cuộc vận động, các phong trào như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Dân vận khéo”;… Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng của Phú Thọ cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, những năm gần đây, các văn bản liên quan đến thực hiện Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; các Nghị quyết chuyên đề về công tác phụ nữ được Đảng và Nhà nước ta ban hành và đi vào cuộc sống đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động về công tác vận động phụ nữ, công tác cán bộ nữ, thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc phát huy vai trò, tiềm năng của phụ nữ tham gia sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, về công tác phát triển đảng viên nữ; ban hành chương trình hành động thực hiện công tác cán bộ nữ trong từng giai đoạn... Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh Phú Thọ tham gia các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng như cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị ngày càng tăng với chất ngày càng được nâng cao. Tỉ lệ đảng viên nữ cũng ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Cùng với đó, số lượng lao động nữ được đào tạo, nữ cán bộ công chức được bồi dưỡng về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cũng ngày càng nhiều hơn…

Trong thời gian tới, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chắc chắn sẽ tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy và nâng cao vai trò, vị trí trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó, cũng giúp các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt hơn nữa công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX đề ra./.

Khánh Minh (Tổng hợp)