Đảng uỷ cơ quan Kho bạc Nhà nước: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thứ ba, 21/11/2023 16:23
(ĐCSVN) - Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương vừa ban hành Nghị quyết việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với Ban Lãnh đạo KBNN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong hệ thống KBNN nói chung và tại cơ quan KBNN nói riêng. Các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Bên cạnh kết quả đạt được, còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: một số đề án chính sách, nhiệm vụ trọng tâm thuộc chương trình, kế hoạch công tác triển khai còn chậm; việc tham gia ý kiến, trả lời các vướng mắc kiến nghị của địa phương đôi khi còn chậm, ý kiến chung chung không rõ quan điểm...

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ góp phần thực hiện thành công các kế hoạch công tác, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương yêu cầu cấp ủy các chi bộ, người đứng đầu các đơn vị và các tổ chức đoàn thể, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan KBNN phải xác định việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương, là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của KBNN, thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030.

Đảng uỷ cơ quan KBNN yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN chịu trách nhiệm toàn diện công tác quản lý đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị; nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch các quy định liên quan đến thực thi công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác cán bộ. Lấy mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức và các đơn vị liên quan là thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, Đảng uỷ cơ quan KBNN Trung ương yêu cầu các đơn vị phải phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Lãnh đạo Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền, phòng chống tham nhũng; đặc biệt là Nghị quyết số 06-NQ/BCS ngày 01/3/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 01/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ chính trị.

Các đơn vị cũng phải tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng uỷ cơ quan KBNN Trung ương yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức KBNN có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo phương châm: “5 có, 3 không”, gồm: (1) Có trách nhiệm cao với công việc được giao; (2) Có kiến thức và kỹ năng tốt trong thực hiện nhiệm vụ; (3) Có tính sáng tạo, làm việc khoa học; (4) Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; (5) Có tư tưởng, đạo đức trong sáng; (i) Không quan liêu; (ii) Không có hành vi, thái độ tiêu cực trong thi hành công vụ; (iii) Không chủ nghĩa cá nhân, thực dụng.

Đảng viên, công chức, viên chức cũng phải tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế làm việc của cơ quan, 10 Điều kỷ luật của Ngành và Bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN ban hành kèm theo Quyết định số 2594/QĐ-KBNN ngày 07/6/2022 của KBNN; tuyệt đối không sa vào tệ nạn xã hội dưới mọi hình thức; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Các đơn vị phải tiếp tục rà soát kiến nghị loại bỏ các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động nghiệp vụ KBNN không còn phù hợp; rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy trình nghiệp vụ; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, của cá nhân, nhất là người đứng đầu; đảm bảo không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ, không trái với quy định hiện hành; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, có tiến độ cụ thể, tránh đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Đáng chú ý, Đảng uỷ cơ quan KBNN Trung ương yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm; thực hiện “4 tăng, 2 giảm, 3 không”, gồm: tăng tính công khai, minh bạch; tăng tính chủ động và trách nhiệm trong thực thi công vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động nghiệp vụ; tăng sự hài lòng của khách hàng; giảm bước trung gian; giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa quy trình, thủ tục; không chứng từ giấy; không giao dịch trực tiếp với khách hàng; không giao dịch tiền mặt tại trụ sở KBNN.

Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN có trách nhiệm phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị và nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này; chịu trách nhiệm trước Đảng ủy cơ quan KBNN Trung ương, Lãnh đạo KBNN và trước pháp luật khi để các cá nhân, đơn vị thuộc phạm vi quản lý vi phạm các nội dung của Nghị quyết.

 
M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực