Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Thứ ba, 21/11/2023 16:00
(ĐCSVN) - Thời gian qua, để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong Đảng bộ, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu (Ảnh: NL).

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trực thuộc quán triệt và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, nêu gương, tự phê bình và phê bình; gương mẫu, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Đảng; giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân; học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, phẩm chất, lối sống; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm; khen thưởng tập thể, cá nhân đảng viên tiêu biểu, gương mẫu.

Bên cạnh nhiệm vụ trên, Đảng ủy cơ quan phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong Đảng bộ, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để cấp phó và cán bộ, nhân viên dưới quyền trực tiếp tiêu cực, tham nhũng.

Đồng thời, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Đảng ủy Bộ Tài chính kết quả thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW...

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW; rà soát Quy chế làm việc, chương trình công tác, các quy định để nâng cao chất lượng ban hành văn bản về các chủ trương, kế hoạch công tác của cấp ủy; phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong công tác cán bộ và tham gia xây dựng tổ chức bộ máy...

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực