leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo (Nguồn Báo Tuyên Quang điện tử) 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Văn bản số 3757/UBND-THVX chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; việc thực hiện hỗ trợ phải đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Kịp thời tham mưu đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Sở Tài chính: Phối hợp cung cấp danh sách đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh .

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền đến Nhân dân về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang: Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Văn bản số 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai chính sách hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Tuyên Quang: Phối hợp tuyên truyền, triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đến người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền tới nhân dân và người lao động về chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Có thể nói, đây là gói hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người lao động lớn nhất từ trước đến nay. Đồng thời, thể hiện rõ tính nhân văn, nhân đạo của chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo hài hòa nguyên tắc chia sẻ, nguyên tắc đóng - hưởng. Với trách nhiệm là cơ quan tổ chức, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó trực tiếp là chính sách BHXH, BHYT, BHTN. BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động, người sử dụng lao động biết, hiểu về chính sách hỗ trợ, từ đó đồng thuận, nâng cao trách nhiệm phối hợp thực hiện. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện tuân thủ các quy trình, hướng dẫn của BHXH Việt Nam trong thực hiện hỗ trợ; tăng cường cải cách hành chính, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và người người sử dụng lao động tiếp cận gói hỗ trợ./.

PV