Khơi thông, tạo động lực mới phát triển văn hoá, thể thao và du lịch

Khơi thông, tạo động lực mới phát triển văn hoá, thể thao và du lịch

(ĐCSVN) - Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sức bật mới, tạo được những dấu ấn rất đáng ghi nhận. Để làm rõ hơn những vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng.
Tiếp tục tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị
Tiếp tục tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị
(ĐCSVN) - Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) và các Hội VHNT chuyên ngành cần phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn,...
Nhiều khởi sắc trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc
Nhiều khởi sắc trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc
(ĐCSVN)- Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, một năm qua công tác bảo tồn, phát huy những giá...
Chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa
Chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa
(ĐCSVN) - Sau 01 năm triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả...
Bài 4 Củng cố nền tảng tinh thần, xây dựng hệ giá trị quốc gia
Bài 4: Củng cố nền tảng tinh thần, xây dựng hệ giá trị quốc gia

(ĐCSVN) - Xây dựng hệ giá trị quốc gia được cho là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Hệ giá trị quốc gia sẽ góp phần đoàn kết, quy tụ toàn thế nhân dân Việt Nam hướng đến những mục tiêu chung, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Bài 3 Phát huy hệ giá trị văn hóa để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Bài 3: Phát huy hệ giá trị văn hóa để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(ĐCSVN) - Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, những trầm tích văn hóa kết tinh ở hệ giá trị đã tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp dân tộc ta giành được những thắng lợi trong quá trình dựng nước và giữ nước. Chính bởi vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy các hệ giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bài 2 Vun đắp hệ giá trị gia đình
Bài 2: Vun đắp hệ giá trị gia đình

(ĐCSVN) - Trong mọi giai đoạn phát triển, gia đình luôn giữ vai trò là nền tảng, là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên và then chốt trong việc hình thành, giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách, phẩm chất của mỗi con người, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực của quốc gia.

Bài 1 Khơi dậy và phát huy hệ giá trị con người Việt Nam
Bài 1: Khơi dậy và phát huy hệ giá trị con người Việt Nam

(ĐCSVN) – Trong xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay thì hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam vừa là một trong những phạm trù trung tâm của khoa học văn hóa, vừa là nội dung then chốt giữ vai trò định hướng, kiểm định việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam có vai trò to lớn như vậy nên việc xác định hệ giá trị chuẩn mực đó luôn được Đảng ta rất quan tâm.

Mỗi văn nghệ sĩ là một động lực truyền tải những hệ giá trị một cách sáng tạo
Mỗi văn nghệ sĩ là một động lực truyền tải những hệ giá trị một cách sáng tạo

(ĐCSVN) - Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” đã đặt ra những nhiệm vụ, những trách nhiệm lớn lao nhưng cũng mở ra cơ hội cũng như tạo không khí phấn khởi đặc biệt cho văn nghệ sĩ lao động, cống hiến.

Hiện thực hóa các hệ giá trị nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc
Hiện thực hóa các hệ giá trị nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc

(ĐCSVN) – Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” đã thống nhất được những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong xây dựng các hệ giá trị, làm cơ sở cho quá trình triển khai hiện thực hóa các hệ giá trị nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các hệ giá trị có vai trò quan trọng để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Các hệ giá trị có vai trò quan trọng để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

(ĐCSVN) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới
Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Tại phiên thảo luận thứ hai có chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, Hội thảo quốc gia về xây dựng các hệ giá trị đã kiến giải và thống nhất nội hàm, phân tích các thành tố cấu thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, đồng thời khẳng định tính cấp thiết cũng như ý nghĩa to lớn của việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và triển khai, đưa các hệ giá trị vào cuộc sống.

Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”
Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

(ĐCSVN) – Ngày 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo dự và phát biểu chỉ đạo.

Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới
Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) – Tại Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, các tham luận tiếp cận vấn đề hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là khẳng định cần sớm có quan điểm chung, thống nhất về các hệ giá trị Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Tập trung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Tập trung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa tham dự Hội thảo phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xác định, xây dựng và đưa các hệ giá trị vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trưng bày tài liệu, báo, tạp chí về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Trưng bày tài liệu, báo, tạp chí về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

(ĐCSVN) – Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” trưng bày khoảng 500 tài liệu, báo, tạp chí, giới thiệu khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Hôm nay, khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới
Hôm nay, khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) – Hôm nay (29/11), Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội), bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

“Cuộc chiến đấu khổng lồ” gạt bỏ những thói hư tật xấu, bảo vệ những cái tốt đẹp, mới mẻ
“Cuộc chiến đấu khổng lồ” gạt bỏ những thói hư tật xấu, bảo vệ những cái tốt đẹp, mới mẻ"

(ĐCSVN) - Không chỉ là người sẽ mở đầu phần tham luận của các nhà khoa học buổi sáng mà còn là người chủ trì, điều hành phiên thảo luận thứ 2 (buổi chiều) với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, GS.TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã có nhiều kiến giải quan trọng trong việc xây dựng các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn Giáo sư xung quanh vấn đề này.

Văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển của đất nước
Văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển của đất nước

(ĐCSVN)- Chỉ còn vài ngày nữa Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ khai mạc. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo đã trao đổi với báo chí về một số nội dung quan trọng của Hội thảo.

Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”
Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”

(ĐCSVN) – Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” giới thiệu khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Bài 2 Để những hệ giá trị thật sự là mạch nguồn và động lực thúc đẩy, phát triển đất nước
Bài 2: Để những hệ giá trị thật sự là mạch nguồn và động lực thúc đẩy, phát triển đất nước

(ĐCSVN)- Xây dựng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới thực chất là hiện thực hóa khát vọng và các mục tiêu tốt đẹp của toàn dân tộc. Song làm thế nào để những khát vọng, những ước nguyện tốt đẹp này trở thành “mạch nguồn” cuộn chảy hết sức tự nhiên trong cuộc sống, tạo thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để xây dựng và phát triển đất nước đang là vấn đề hệ trọng đặt ra với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta…

Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới
Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Diễn ra vào ngày 29/11/2022, Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ có sự tham dự của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và văn nghệ sĩ...

Đưa hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào cuộc sống
Đưa hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Trong Văn kiện Đại hội XIII và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11/2021 đã định hướng rất rõ việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới.

Già làng, trưởng bản - nhịp cầu kết nối niềm vui
Già làng, trưởng bản - nhịp cầu kết nối niềm vui

Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ở tỉnh Khánh Hòa ngày càng được nâng cao. Góp phần lớn trong kết quả này là vai trò của những già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 Sẵn sàng dấn thân, đi trước đón đầu
Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022: Sẵn sàng dấn thân, đi trước đón đầu

Dù trải qua nhiều thất bại, ông Nguyễn Văn Hoạt (sinh năm 1963, ngụ xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) vẫn kiên trì theo đuổi nghề nuôi tôm. Quyết tâm không lùi bước, ham học hỏi, ông Hoạt đã vươn lên và có được thành công từ nghề nuôi tôm, thu lãi mỗi năm hàng tỷ đồng. Ông là một trong hai nông dân tiêu biểu của tỉnh Bạc Liêu được bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022".

Tình nguyện nhập ngũ - nét đẹp của tuổi trẻ xứ Thanh
Tình nguyện nhập ngũ - nét đẹp của tuổi trẻ xứ Thanh

Tiếp bước các thế hệ cha anh và truyền thống cách mạng của quê hương, thanh niên tỉnh Thanh Hóa luôn xác định xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự.