Cần tạo ra những “cú hích” đưa các hệ giá trị thấm sâu vào cuộc sống

Cần tạo ra những “cú hích” đưa các hệ giá trị thấm sâu vào cuộc sống

(ĐCSVN) - Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới chính là cách để chúng ta củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, chấn hưng văn hóa, góp phần quan trọng để xây dựng sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh phát triển đất nước.
Giá trị của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay
Giá trị của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hôm nay
​(ĐCSVN) - Đề cương về Văn hóa Việt Nam là văn kiện quan trọng, được coi là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, đã góp phần quan trọng vào việc...
Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam
Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam
(ĐCSVN) - Ngày 29/3, Báo Đại biểu nhân dân phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức Tọa đàm “Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người...
Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam
Khai mạc Tuần phim kỷ niệm 80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam
(ĐCSVN) - Lễ khai mạc Tuần phim “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023)” được tổ chức trọng thể vào lúc 19h30, ngày 25/02/2023 tại...
Xuất bản sách về các hệ giá trị trong thời kỳ mới
Xuất bản sách về các hệ giá trị trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Cuốn sách “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” là lời khẳng định việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị này có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng để phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn tới.

Cương lĩnh đầu tiên, chiến lược đầu tiên về văn hóa
Cương lĩnh đầu tiên, chiến lược đầu tiên về văn hóa

(ĐCSVN) - Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 là sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng quan điểm, lý luận văn hóa cách mạng ở Việt Nam. 80 năm qua, nhiều luận điểm của Đề cương đã được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phù hợp với sự thực tiễn của đất nước.

Tổ chức kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả
Tổ chức kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" đảm bảo thiết thực, hiệu quả

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ nội dung Đề án số 01/ĐA-BCSĐ ngày 2/2/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ động, khẩn trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam" với các hình thức đa dạng, phù hợp đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả...

Tạo sức lan tỏa sâu rộng Đề cương văn hóa Việt Nam
Tạo sức lan tỏa sâu rộng Đề cương văn hóa Việt Nam

(ĐCSVN) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) - Cội nguồn và động lực phát triển", dự kiến diễn ra vào ngày 28/2.

Bài 4 Củng cố nền tảng tinh thần, xây dựng hệ giá trị quốc gia
Bài 4: Củng cố nền tảng tinh thần, xây dựng hệ giá trị quốc gia

(ĐCSVN) - Xây dựng hệ giá trị quốc gia được cho là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Hệ giá trị quốc gia sẽ góp phần đoàn kết, quy tụ toàn thế nhân dân Việt Nam hướng đến những mục tiêu chung, tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Bài 3 Phát huy hệ giá trị văn hóa để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Bài 3: Phát huy hệ giá trị văn hóa để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(ĐCSVN) - Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh, những trầm tích văn hóa kết tinh ở hệ giá trị đã tạo nên sức mạnh nội sinh, giúp dân tộc ta giành được những thắng lợi trong quá trình dựng nước và giữ nước. Chính bởi vậy, trong bối cảnh hiện nay, việc phát huy các hệ giá trị văn hóa là yếu tố quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bài 2 Vun đắp hệ giá trị gia đình
Bài 2: Vun đắp hệ giá trị gia đình

(ĐCSVN) - Trong mọi giai đoạn phát triển, gia đình luôn giữ vai trò là nền tảng, là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên và then chốt trong việc hình thành, giáo dục, nuôi dưỡng nhân cách, phẩm chất của mỗi con người, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực của quốc gia.

Bài 1 Khơi dậy và phát huy hệ giá trị con người Việt Nam
Bài 1: Khơi dậy và phát huy hệ giá trị con người Việt Nam

(ĐCSVN) – Trong xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam hiện nay thì hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam vừa là một trong những phạm trù trung tâm của khoa học văn hóa, vừa là nội dung then chốt giữ vai trò định hướng, kiểm định việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam có vai trò to lớn như vậy nên việc xác định hệ giá trị chuẩn mực đó luôn được Đảng ta rất quan tâm.

Khơi thông, tạo động lực mới phát triển văn hoá, thể thao và du lịch
Khơi thông, tạo động lực mới phát triển văn hoá, thể thao và du lịch

(ĐCSVN) - Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có sức bật mới, tạo được những dấu ấn rất đáng ghi nhận. Để làm rõ hơn những vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng.

Tiếp tục tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị
Tiếp tục tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị

(ĐCSVN) - Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật (VHNT) và các Hội VHNT chuyên ngành cần phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, chăm lo, tạo điều kiện, vận động các tổ chức thành viên và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước sáng tạo, quảng bá nhiều tác phẩm VHNT có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật trong năm 2023.

Nhiều khởi sắc trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc
Nhiều khởi sắc trong bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc

(ĐCSVN)- Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, một năm qua công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử - văn hóa; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đã có nhiều khởi sắc.

Mỗi văn nghệ sĩ là một động lực truyền tải những hệ giá trị một cách sáng tạo
Mỗi văn nghệ sĩ là một động lực truyền tải những hệ giá trị một cách sáng tạo

(ĐCSVN) - Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” đã đặt ra những nhiệm vụ, những trách nhiệm lớn lao nhưng cũng mở ra cơ hội cũng như tạo không khí phấn khởi đặc biệt cho văn nghệ sĩ lao động, cống hiến.

Bài 4 Phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng các hệ giá trị Việt Nam thời kỳ mới
Bài 4: Phát huy vai trò của gia đình trong việc xây dựng các hệ giá trị Việt Nam thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Con người là chủ thể sáng tạo nên những giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Nhưng gia đình lại là nơi khởi nguồn sinh ra con người; là môi trường đầu tiên nuôi dưỡng, hình thành nhân cách, đạo đức, trí tuệ, thể chất, tâm hồn… của con người. Không những thế, gia đình còn là “tế bào của xã hội”, quyết định sự tồn tại, vận động và phát triển của xã hội. Chính vì vậy, muốn hiện thực hóa khát vọng của dân tộc, xây dựng những hệ giá trị của đất nước trong thời kỳ mới phải gắn liền với việc xây dựng, giữ gìn, phát huy hệ giá trị gia đình.

Chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa
Chuyển biến tích cực trong xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa

(ĐCSVN) - Sau 01 năm triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Bộ VHTTDL đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập gắn với giữ gìn, phát huy giá trị thuần phong, mỹ tục và các hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam.

Bài 3 Phát huy vai trò của văn nghệ sĩ trong xây dựng và củng cố hệ giá trị Việt Nam thời kỳ mới
Bài 3: Phát huy vai trò của văn nghệ sĩ trong xây dựng và củng cố hệ giá trị Việt Nam thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Xây dựng và củng cố các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới là một "cuộc chiến" lâu dài, khó khăn, phức tạp, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự triển khai đồng bộ, căn cơ các giải pháp, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong đó văn nghệ sĩ – tầng lớp tinh hoa của dân tộc, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cổ vũ, lan tỏa và đưa các hệ giá trị thấm sâu vào cuộc sống.

Hiện thực hóa các hệ giá trị nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc
Hiện thực hóa các hệ giá trị nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc

(ĐCSVN) – Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” đã thống nhất được những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong xây dựng các hệ giá trị, làm cơ sở cho quá trình triển khai hiện thực hóa các hệ giá trị nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tộc để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Các hệ giá trị có vai trò quan trọng để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Các hệ giá trị có vai trò quan trọng để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

(ĐCSVN) – Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới
Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Tại phiên thảo luận thứ hai có chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, Hội thảo quốc gia về xây dựng các hệ giá trị đã kiến giải và thống nhất nội hàm, phân tích các thành tố cấu thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, đồng thời khẳng định tính cấp thiết cũng như ý nghĩa to lớn của việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và triển khai, đưa các hệ giá trị vào cuộc sống.

Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”
Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

(ĐCSVN) – Ngày 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo dự và phát biểu chỉ đạo.

Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới
Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) – Tại Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề “Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, các tham luận tiếp cận vấn đề hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam ở nhiều góc độ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là khẳng định cần sớm có quan điểm chung, thống nhất về các hệ giá trị Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong thời kỳ mới.

Tập trung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Tập trung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa tham dự Hội thảo phát huy tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến nhằm xác định, xây dựng và đưa các hệ giá trị vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trưng bày tài liệu, báo, tạp chí về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam
Trưng bày tài liệu, báo, tạp chí về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

(ĐCSVN) – Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” trưng bày khoảng 500 tài liệu, báo, tạp chí, giới thiệu khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Hôm nay, khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới
Hôm nay, khai mạc Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) – Hôm nay (29/11), Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội), bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

“Cuộc chiến đấu khổng lồ” gạt bỏ những thói hư tật xấu, bảo vệ những cái tốt đẹp, mới mẻ
“Cuộc chiến đấu khổng lồ” gạt bỏ những thói hư tật xấu, bảo vệ những cái tốt đẹp, mới mẻ"

(ĐCSVN) - Không chỉ là người sẽ mở đầu phần tham luận của các nhà khoa học buổi sáng mà còn là người chủ trì, điều hành phiên thảo luận thứ 2 (buổi chiều) với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới”, GS.TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã có nhiều kiến giải quan trọng trong việc xây dựng các hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới. Phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn Giáo sư xung quanh vấn đề này.

Văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển của đất nước
Văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh thúc đẩy sự phát triển của đất nước

(ĐCSVN)- Chỉ còn vài ngày nữa Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới” sẽ khai mạc. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo đã trao đổi với báo chí về một số nội dung quan trọng của Hội thảo.

Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”
Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam”

(ĐCSVN) – Triển lãm sách tài liệu “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam” giới thiệu khái quát về các giá trị văn hóa và gia đình Việt Nam được hình thành qua hàng ngàn năm lịch sử; về vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam; về sức mạnh và trí tuệ của con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Sẵn sàng cho Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới
Sẵn sàng cho Hội thảo quốc gia về Hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Cuộc họp lần 2, Ban chỉ đạo Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp phát huy tinh thần, trách nhiệm, rà soát lại những khâu chuẩn bị cuối cùng để đảm bảo Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.

Những gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hệ giá trị quốc gia
Những gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hệ giá trị quốc gia

(ĐCSVN) - Hệ giá trị quốc gia là vấn đề lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng con đường phát triển của quốc gia, dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần đầu tiên đề xuất nhiệm vụ cần phải tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.