Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã nhận định “đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình”. Đại hội cũng đã Đề ra những mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế đến năm 2020. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc đoạn trích Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.
Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước
"Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước"
Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức vào tối ngày 7/8/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của...
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, trong phần nhìn lại 20 năm đổi mới đã...
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Báo cáo của BCHTW khóa VIII về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày ngày...
Ban Bí thư ra Thông cáo về thắng lợi của ta ở Tây Bắc
Ban Bí thư ra Thông cáo về thắng lợi của ta ở Tây Bắc

(ĐCSVN) - Thu Đông năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Tây Bắc nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng một phần đất đai Tây Bắc và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.

Ban Bí thư ra Nghị quyết thành lập Khu Tây Bắc
Ban Bí thư ra Nghị quyết thành lập Khu Tây Bắc

(ĐCSVN) - Tây Bắc là một vùng rừng núi đất rộng người thưa, phần lớn nằm trong vùng bị địch tạm chiếm. Tây Bắc có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Xuất phát từ tầm quan trọng của Tây Bắc đối với cách mạng cả nước, Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Khu Tây Bắc gồm bốn tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La.

Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết Về thành lập Khu Tả ngạn sông Hồng
Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Nghị quyết Về thành lập Khu Tả ngạn sông Hồng

(ĐCSVN) - Do sự phát triển và những yêu cầu mới của tình hình vùng địch hậu ở Tả ngạn sông Hồng, đồng thời do vị trí địa lý quan trọng của khu du kích Tả ngạn, căn cứ vào yêu cầu tăng cường công tác chỉ đạo đấu tranh ở vùng sau lưng địch thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, Trung ương Đảng quyết định thành lập khu Tả ngạn sông Hồng.

Chính phủ phát động phong trào toàn dân sản xuất, tiết kiệm
Chính phủ phát động phong trào toàn dân sản xuất, tiết kiệm

(ĐCSVN) - Để phát động phong trào thi đua sản xuất, tiết kiệm, đẩy mạnh kháng chiến, kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Thực hiện kế hoạch sản xuất và tiết kiệm là bồi dưỡng và tích trữ lực lượng dồi dào để kháng chiến lâu dài, để chuẩn bị đầy đủ chuyển sang tổng phản công, để đưa kháng chiến đến hoàn toàn thắng lợi...

Hội nghị Cán bộ chính quyền toàn quốc
Hội nghị Cán bộ chính quyền toàn quốc

(ĐCSVN) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, ngày 15-3-1952, Hội nghị Cán bộ chính quyền toàn quốc được triệu tập. Tham dự Hội nghị có đầy đủ đại biểu các ngành của Trung ương và đại biểu tất cả các liên khu trong toàn quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Tự phê bình và phê bình” trong dịp chỉnh Đảng mùa Xuân 1952
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Tự phê bình và phê bình” trong dịp chỉnh Đảng mùa Xuân 1952

(ĐCSVN) - Nhân dịp tiến hành công tác chỉnh huấn trong Đảng, với bút danh CB, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Tự phê bình và phê bình" đăng trên báo Nhân dân nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn mục đích, phương hướng, trọng tâm, cách làm của đợt phê bình, chỉnh huấn tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II)

(ĐCSVN) - Từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) đã họp Hội nghị toàn thể tại Việt Bắc nhằm nhận định tình hình, kiểm điểm công tác và đề ra nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam, đưa cuộc kháng chiến chuyển mạnh sang giai đoạn chiến lược mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

(ĐCSVN) – Nhằm giải quyết những vấn đề mới mà cách mạng đặt ra, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương được triệu tập. Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951.

Đảng Lao động Việt Nam ra mắt quốc dân
Đảng Lao động Việt Nam ra mắt quốc dân

(ĐCSVN) - Ngày 3-3-1951, tại Hội nghị thống nhất Việt Minh - Liên Việt, Đảng Lao động Việt Nam chính thức ra mắt quốc dân, công khai lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc.

Ban Thường vụ Trung ương ra Quyết nghị Về vấn đề báo chí
Ban Thường vụ Trung ương ra Quyết nghị Về vấn đề báo chí

(ĐCSVN) - Nhận thấy báo chí của ta thường đăng những tin tức, nhất là tin chiến sự, lộ bí mật và không đúng sự thật, việc viết, duyệt và chịu trách nhiệm về bài đăng báo, phỏng vấn, tuyên bố trên báo chí chưa có quy định rõ rệt, để xảy ra một số khuyết điểm ngày 11-10-1950, Ban Thường vụ Trung ương Quyết nghị:

Ban Thường vụ Trung ương ra Chỉ thị Về việc giữ gìn kỷ luật của chính quyền nhân dân và đoàn thể cách mạng
Ban Thường vụ Trung ương ra Chỉ thị Về việc giữ gìn kỷ luật của chính quyền nhân dân và đoàn thể cách mạng

(ĐCSVN) - Trung ương nhận thấy có nhiều cơ quan chính quyền, các đoàn thể quần chúng có hiện tượng sai lầm như: một số đồng chí của Đảng làm việc trong chính quyền và đoàn thể không tôn trọng kỷ luật của các tổ chức đó, nhất là khi người phụ trách cơ quan không phải là cấp ủy, hoặc chưa phải là đảng viên.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về cuộc vận động phê bình và tự phê bình trong Đảng
Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị Về cuộc vận động phê bình và tự phê bình trong Đảng

(ĐCSVN) - Trong những năm 1947-1949, Đảng ta phát triển mạnh, số lượng đảng viên tăng vượt bậc, ảnh hưởng của Đảng sâu rộng trong nhân dân. Nhưng ở nhiều địa phương, việc phát triển đảng viên còn nhiều khuyết điểm, việc giáo dục đảng viên lại chưa chu đáo, cho nên còn nhiều đảng viên rất kém về tinh thần và trình độ giác ngộ, ý thức Đảng.

Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng
Hội nghị toàn quốc lần thứ ba của Đảng

(ĐCSVN) - Năm 1950, tình hình trong nước và thế giới có những chuyển biến to lớn. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta giành được những thắng lợi quan trọng trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao, v.v.. Nhân dân ta đang nô nức "tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công" .

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh Tổng động viên
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh Tổng động viên

(ĐCSVN) - Cuộc kháng chiến của nhân dân ta đang bước vào thời kỳ chuyển mạnh sang tổng phản công, đòi hỏi sự đóng góp to lớn về sức người, sức của của nhân dân ta. Ngày 12-2-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh Tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể nhân dân để phục vụ cho nhu cầu kháng chiến.