Thái Bình với quyết tâm phát triển xã hội toàn diện

Thái Bình với quyết tâm phát triển xã hội toàn diện

(ĐCSVN) - Phát huy thành tựu phát triển văn hóa – xã hội của nhiều thế hệ, những năm qua, các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao và phát triển con người của tỉnh Thái Bình liên tục đạt những bước chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là một trong những nhiệm vụ chủ yếu.
Thái Bình tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng
Thái Bình tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng
(ĐCSVN) - Với định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhờ quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ, Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định, toàn tỉnh sẽ...
Thái Bình với quyết tâm phát triển trong nhóm dẫn đầu
Thái Bình với quyết tâm phát triển trong nhóm dẫn đầu
(ĐCSVN) - Tỉnh ủy Thái Bình khẳng định sự chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phấn đấu xây dựng...
Thái Bình quyết tăng trưởng với lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn
Thái Bình quyết tăng trưởng với lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn
(ĐCSVN) - Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng 2030 và tầm nhìn năm 2045, Tỉnh ủy Thái Bình đưa ra giải pháp tiếp tục tục đổi mới cơ cấu...