• Đưa nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống